CONFLUENŢE LITERARE

ISSN 2359-7593

CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE PROZĂ


Acasa > Impact > Istorie >  

VASILE ISTRĂȚESCU/DOCUMENTE MEHEDINȚENE INEDITE DIN VREMEA LUI TUDOR VLADIMIRESCU
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
DOCUMENTE MEHEDINȚENE INEDITE DIN VREMEA LUI TUDOR VLADIMIRESCU 
  
Vasile ISTRĂȚESCU 
  
În cursul documentării întreprinse de noi pentru realizarea monografiei istorice a satului Govodarva din Mehedinți am descoperit, recent, trei documente inedite din epoca lui Tudor Vladimirescu. Datate în perioada 1761-1816, acestea privesc realități funciare și social-economice din arealul Govodarvei, cu hotarele, vecinătățile și toponimele sale: Severinești, Căzănești, Cervenița, ș.a. Ele reflectă preocuparea unor boieri și dregători din zonă(Matei Glogoveanu, Barbu Poenaru, Dumitrașco Gârboviceanu) pentru a reglementa situații patrimoniale uneori încurcate, dar și interesul unor cete de moșneni sau a unor fruntași locali din Cerneți( Istrate Calotescu spre exemplu), pentru a păstra sau dobândi pământ în hotarul Govodarva. În ansamblu, aceste documente oferă informații despre o lume mehedințeană în schimbare în care trăiesc și se manifestă viitorii fruntași ai societății românești din Oltenia sec. al XIX-lea. 
  
1. -1761, noiembrie 15 
  
Copie scoasă după altă copie a hotărniciei hotarului Severinești. Și protocolită cu originalul 
  
Noi 8 opt boieri care am fost luați din porunca D-lui Dumitrașco Sturza vel ban. De Rascoe Preda i de Trăilă sin Lăpădat i de Pîrvu sin Nicola și cu alți cetași ai lor Borceni. De Bogdan i de Barbu sin Danciu cu verii lor Drăgotești . Și de diaconu Daia i de Bogde și de cetașiilor Dăești.Și de Nicola și de catașii lor Stroești. Și de Ionașco și de ceata lor Stelești. Și de popa Costandin și de cetașii lor Mocihănesti.Și de Ianco și de cetele lor Bădești. Ca să le hotărâm moșia Severinești sud Mehedinți.Deci la vreme strângându-se cu toții la un loc, în fața locului , în Tău, le-am tras moșia după obicei, pe trei locuri. 
  
Despre răsărit, pe culmea din hotarul Urdăreanu, în sus până în hotarul Căzăneștilor stânjeni 1120; peste mijloc, iar din hotarul Urdăreanu, în sus până în hotarul Căzăneștilor, st. 1420; la capu, iar din hotarul Urdăreanului , in sus, până (în) hotarul Căzăneștilor, la piatră, măsoară stânjeni 1100. 
  
După aceea le-am cerut toate cărțile ce-au avut, de moștenire și de cumpărătoare. Și fiind toate părțile de față, le-am cerut întâi, în auzul tuturora. Și cercetându-le foile ce amănuntul am găsit în tot hotarul patru tee. De s-a consemnat unu (al )Borcenilor, altul (al )Dăeștilor, altul (al)Mocimăneștilor, altul(al )Bădescului, care (e)pe teiul Borcenesc , Osebindu-să de cătră ceilalți moșneni, le-am dat pe din jos alăture cu moșia Urdăreanului, puind și semne cu petre, le-au venit la capătul moșii, despre răsărit stânjeni 293, pe mijloc stânjeni 365, la apus stânjeni 286. Iar pentru o vale ce să zice Govodarva, care este cu apă de mori, țiu toți mori în rând, fiind multă pricină și gâlceavă între dânșii. Așa i-au așezat și i-au tocmit, cum li s-au hotărât moșia și li s-au âmpărțit pe patru cete, patru tee. Așa să fie și în apă. Gorcenii pe un tei și celelalte cete, pe trei tee. Mai strigând Gorcenii că le-au căzut mai îngustă și mai proastă partea lor de moșie, ce li s-au venit. Am socotit de le-am mai scos, de la mijloc , de le-am mai dat 10 stânjenila săliște; înspre dealurile cu viile care sunt pe pământul altora. Așa i-am mai scos să stăpânească înfundate, ei și copii lor și neam de neamul lor, iar a mai cere, să nu fie volnici, ci numai cât au cuprins cu gard, atâta să fie. 
  
Mai întărâtându-să moșnenii din Severinești și intrând în alt rând al gâlcevei în ființă am încălecat cu toții și într-acolo, cu capu nostru, am căutat apa de râu din Coșuștea până la hotarul Căzăneștilor și am găsit fiertoare în grind, una a Borcenilor și două ale celorlalți moșneni. Și am mai găsit și trei vaduri de moară, să le facă de acuș în unele mori dintraceste trei vaduri de moară. Li să vine o jumătate de moară iar Borcenilor să-și facă cu toții alta și să o ție Gorcenii jumătate. Și ceilalți moșneni jumătate. Iar celelalte două vadere să le facă ceilalți moșneni, toți Dăeștii, Stroeștii, Steleștii, Bădeștii, Socmăneștii. Drept acestea, văzând că este a lor moșie bună și dreaptă, le-am dat această carte ca să stăpânească cu pace. G. Podeanu, vel pitar; Barbu Poenarul; Dumitru Mezincea;Matei Glogoveanu. 
  
15 novembre 1761 
  
…………………………………………………………. 
  
Document aflat în posesia autorului. O copie a fost depusă și la Arhivele Naționale Mehedinți 
  
2-1799, decembrie 15 
  
Cu multe plecăciuni sărutăm mâna Dumitale, 
  
[Raport de cercetare] 
  
Iovan i Pătru și Gheorghe cu cetașii lor Stelești de la Valea Rea, au venit la mine cu cinstita porunca Dumitale, cuprinzătoare că ar fi jăluit cum că li s-ar fi stricat o carte de hotărnicie de popa Gheorghe Ghițul, ce au fost luat astă vară să le cerceteze sămnele moșii ce le au în hotarul Săverineștii. Și cerând ei prin judecată a li să face îndreptare, ca nu după vreme să li să strămute partea lor ce o au din vechime de către alți moșneni. Cercetându-le cărțile ce au, s-au văzut o carte de hotărnicie de la 24 de boieri, cu sumă mai mică de stânjeni, partea lor. S-au văzut și alte cîrți de hotărnicie mai din urmă, cu sumă mai puțină de stânjerni, care cărți zic ei că erau stricate . Și văzându-să și de cître chezași am zisd că alegerea ce le-au fost făcută, de sânt acum 13 ani, că nu s-ar fi potrivit cu nici o carte ce au ei la mână. Și neputându-se descoperi greșala cărții cu stânjeni puțini, dân ce pricină, mi să poruncește mie de către Dumneata ca să le cercetez toate cărțile și ân ce chip voi cunoaște și le voi fi știind pricina și apoi să înștiințez. Martor fiind, precum mi se poruncește, am cerut la dânșii toate cărțile ce au avut, de mi le-au artătat. Și văzând cea dintâi hotărnicie, a 24 de boieri la leat 7223septemvrie 24, de ani 85, că au măsurat tot hotarul Severineștilor și au ieșit la mijlocu moșii stânjeni 2170, din care alegea partea Peiu(lui)slugeru de zăstre, stânjeni 120, și lui Cosdi, sân Dumitrașco Pozdăreanu, de cumpărătură, stânjeni 483 și Nicoli Măgăli120 ;lui Alec zet PătruGheorghiții cu frații lui și cu toată ceata lui din teiul Punghinesc, la mijloc stânjeni 159, din care Gherghină cu frații și cetașii lui, zic Steleștii că să trag ei. Care să fac pen tot stânjeni 882, iar stânjeni1288 rămân celorlalți moșneni, cu care ei împreună sânt și Stroeștii i Dăeștii. Văzui și cartea mea, că numai cu 8 opt stânjeni nu să potrivește cu acea hotărnicii vechi, care lipsă dă 8 stânjeni poate să fie că s-ar fi făcut stânjenul lui lure (în neregulă, n.t.). Văzui și cartea ce zic ei că e stricată, a Bălăcescului , de ani 139, cu suma stânjenilor puțini, adecă 5 , le dă de cumpărătură la mijloc stânjeni 35, și de moștenire stânjeni29, care să fac stânjeni 64-1 până la stânjeni 159, de care carte și pe mine m-au prins mirare că slova scrisului ei să vede potrivită numai la numele oamenilor și la suma stânjenilor, să vede cerneala mai neagră că nu poci pricină dă ce ese suma stânjenilor atâta de mai puțină, ân vreme ce în suma hotărniciei arată. În care, după cărțile vechi ce am văzut la mâinile fieștecărui moșnean, le-am făcut împărțare. Și deosăbit că Steleștii de la hotărnicia de ani 85 au stăpânit stânjenii lor deplin, ân timp și în pistriți . Iar găsind când am fost orânduit spre alegere la prigonirea ce au avut pânî acum cu subscrișii la niciuna n-au pretenderisit că ar fi lipsind din stânjenii lor, ci numai fiind pă râul Govodărvii trăitori, în lungu moșii Steleștilor. Cerea să intre și ei cu parte în pârâu și să strămute pe numiții în părțile lor. Și fiind fără de cale cererea lor, nu li s-au dat ascultare de la judecăți ci au rămas să-și ție fieștecare stânjenii lor-pe unde li s-au dat de la hotărnicii și numai măcar ce este pă acel părâu să o stîpânească frățește. Această parte cu lipsă de stânjeni, la alegerea ce am făcut eu au fost cu suma stânjenilor cei arată cartea a 24 de boieri. Ori că nu mi-au arătat-o , căci în cartea mea nemic nu pomenesc, fără numai de ocolnica cu arătarea stânjenilor (deși ruptă). Și de stăpânirea Steleștilor că ar găsi stânjeni 151, împărțiți de către ei la alți moșneni, atât mă pricep de mai zic că poate să fie intrați în mână străină. Și ei prefăcură cu totul și întralt chip nu să poate găsi adevărul fără numai la fața locului, să-și aducă fieștecare moșnean ori ce cărți vor avea, vechi, să să cerceteze, și atuncea să să descopere măcar că cunoscut lucru este când stăpânirea stânjenilor zic și eu , întocmai, după hotărnicia veche. Și când să-i fie lipsă hotărnicia Bălăcescu de stânjeni 95 ar fi arătat pricina și ar fi lipsit și din stăpânirea acelor stânjeni și nu mi-ar plechesări 1799, decemvre, 15 
  
Plecat, sluga Dumitale, [Biv. Vel Clucere. Dumitrașco Gârboviceanu, polcovnic za Cerneți 
  
[REZOLUȚIE] 
  
SUD MEHEDINȚI 
  
Dumneata polcovnice Dumitrașco Gârboviceanu. S-au văzut această înștiințare ce faci pentru pricina Steleștilor ce au jeluit D-tale [pentru] o carte de hotărnicie a Bălăcescului , ce au avut-o. Li s-ar fi stricat de popa Gheorghe Gațu, lipsindu-le sumă de stânjeni. Și cercetând acea hotărnicie, cea veche, și potrivind-o cu cartea aceluia, când s-a luat la cercetare această pricină să găsește la carte acea lipsă, cu 8 opt stânjeni, iar la a Bălăcescului lipsește stânjeni 95 zecimi noi, la cercetarea ce le-ai fpcut Dta. Ori nu ți-au arătat-o, sau că și ți-au arătat-o, au fost cu suma stânjenilor deplin și pă urmă s-au stricat. Este bănuială că popa Gațu va fi făcut această stricare. Pentru aceea te-am orânduit pe Dta, ce mai denainte ai mai fost la fața locului, să le cercetezi pricina cu amănuntu, urmând după hotărnicia a 24 de boieri hotarnici, și după ce vei vedea stăpânirea și petrile ce le-ai găsit Dta, puse între părți, să-i îndreptezi ca să nu rămâie între dânșii prigonire și să le dai înscris la mâinile lor, îndreptarea și alegerea ce le vei face. Și fiindcă D-ta să ști.1800, ghenar 18 
  
[La condică, Sud Mehedințí, Pomojnic] 
  
[ ADRESĂ] 
  
În cinstita mână Dumnealui biv vel clucer Alexandru Farfara, ispravnic ot sud Mehedinți. Cu multă plecăciune 
  
[Semnătura pomojnicului Isprăvnicatului] 
  
……………………………………… 
  
Document de 2 file(copie cu semnături originale)aflat în posesia autorului. O copie s-a depus și la Arhivele Naționale Mehedinți 
  
3. 1816, decembrie 21. Zapis de vânzare pământ în hotarul Govodarva 
  
Adecă noi care mai jos ne vom iscăli încredințăm cu zapisul nostru la cinstita mâna dumnealui ceaușului Istrate Calotescu prin care să să știe că având noi fieștecare câte un peticel de moșie în hotarul Govodarvei, care moșie o arătăm mai jos, fieșcare cîți stânjeni are . Și fiindcă în trecut hotarul acela era din cumpărătură, din vechime alături cu acei al nostru, ne-am tocmit între noi de a noastră bună voie și i-am vândut D-lui aceste părți ale noastre, tocmindu-ne câte taleri cinci stânjenul, care bani ni i-am primit toți pe deplin. Însă lungul acestor părți de moșie este din culmea [Urdărenilor] pînă în culmea Cerveniții, să aibă Dlui a stăpâni în bună pace cu copii și cu nepoții, strănepoții câți Dumnezeu îi va dărui, nesupărați de către nimeni din neamul nostru. Și pentru mai adevărată credință ne-am iscălit puindu-ne și degetele în loc de pecete ca să crează. 
  
1816, dechemvrie 21 
  
Stânjeni: 
  
4 -//- Costandin Bondoc- vânzător 
  
5 -//-Vasile al Pârvii, ce i-au avut de cumpărat de la strămoși- vânzător 
  
5 -//-Răducan i Ioan și Gheorghe Stelești- vânzători 
  
4 -//-Dumitrașco Peștean i Ion i Costandin Sărăcinescu-vânzători 
  
5 -//-Stanciu Băzdraci i vnuc ego Vasile al Marii- vânzători 
  
Total23-//-Acești douăzeci și trei de stânjeni de moșie am vândut noi acești mai sus arătați: pe care ne-am luat banii pe deplin 
  
Eu Vasile sin Popa ot Fântâna Domnească-[martor] 
  
Eu Pau Murdeală ot Gârnița Coțofeanului-martor 
  
Eu Jurca Grămadă ot Severinești- martor 
  
Și am scris eu Barbu logofătu ot Cacoți, cu zisa mai sus numiților 
  
……………………………………………………………………… 
  
Arh. Naționale Mehedinți, Colecția de documente, IV /32, orig. 
  
Referinţă Bibliografică:
VASILE ISTRĂȚESCU/DOCUMENTE MEHEDINȚENE INEDITE DIN VREMEA LUI TUDOR VLADIMIRESCU / Varvara Magdalena Măneanu : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 1622, Anul V, 10 iunie 2015.

Drepturi de Autor: Copyright © 2015 Varvara Magdalena Măneanu : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Varvara Magdalena Măneanu
Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră gesturi prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne scrii pe adresa de e-mail confluente.org@gmail.com.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile expuse nefiind sub responsabilitatea administrației publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.org@gmail.com

Fondator: George Roca

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor.


 
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CU GDPR

DECLAR CĂ SUNT DE ACORD!

ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE POEZIE
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!