CONFLUENŢE LITERARE

ISSN 2359-7593Acasa > Impact > Istorie >  

Dr. Mite Măneanu, BOIERIMEA DIN OLTENIA ÎN EPOCA CONSTANTIN BRÂNCOVEANU
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
Dr. Mite MĂNEANU 
  
BOIERIMEA DIN OLTENIA ÎN EPOCA CONSTANTIN BRÂNCOVEANU(II) 
  
Evenimentele militare au sporit cererile de produse din partea trupelor otomane şi cetăţilor de la Dunăre, pe care Oltenia le-a asigurat contra cost, de pe moşiile boierilor care au încasat preţul livrărilor sau li s-a recunoscut în alt mod contravaloarea livrărilor, serviciilor prestate. În privinţa fiscalităţii excesive practicată de domnie concluziile şi interpretările sunt contradictorii. Realitatea este că fiscalitatea din timpul lui Constantin Brâncoveanu a fost dură, la fel cu cea din timpul domniei unchiului său Şerban Cantacuzino. Cu toate acestea, acuzaţiile cronicarului Radu Popescu în legătură cu aspectele respective şi mai ales cu dublarea obligaţiilor băneşti către Poartă, nu ţin seama de evoluţia demografică, economică şi monetară şi de realităţile politico-militare europene ale perioadei.  
  
În acest context de exigenţă administrativ fiscală din partea Domniei, boierimea din Oltenia a răspuns prin lărgirea şi diversificarea resurselor economice pe care le avea la îndemână şi prin care făcea faţă sarcinilor domneşti , dar şi celor de întărire a autonomiei economice şi sociale a familiei boiereşti ca element de continuitate şi atuu pentru ocuparea de dregătorii. Astfel moşia devenea ancora prin care familia boierească rezista tuturor vicisitudinilor (cu condiţia ca aceasta să fie exploatată eficient, să aibă forţa de muncă îndestulătoare , sate şi familii ţărăneşti bine antrenate în muncă-la cultivarea porumbului spre exemplu, dar şi la înmulţirea şi ameliorarea animalelor- principala resursă economică a satelor şi familiilor ţărăneşti ocrotite de stăpânul moşiei( boierul)în faţa intruziunilor externe (vezi spre exemplu poziţia boierilor olteni de ascundere a cca 1/3 din familiile ţărăneşti de pe moşiile lor faţă de autorităţile austriece în perioada ocupaţiei Olteniei). Pentru a face faţă situaţiei de rigoare fiscală împusă de Domnia Constantin Brâncoveanu-boierii olteni răspund prin mărirea numărului şi rentabilităţii moşiilor aflate în patrimoniul familiei , încurajarea sporirii numărului familiilor ţărăneşti, lucrătoare, intensificarea activităţilor de comerţ exterior cu produse de pe moşiile lor, ocuparea şi exercitarea slujbelor şi dregătoriilor provinciale, accesul la dregătorii înalte, ş.a. 
  
Întocmirea, Catalogului boierilor olteni din Epoca Brâncoveanu (prezentat în anexele I-II- din lucrarea cit. la nota 35) permite o analiză preliminară asupra structurii acestei elite şi clase politico-sociale din Oltenia acelei perioade istorice.  
  
De la început trebuie spus că această boierime ce însuma 96 de familii(boieri mari, mijlocii şi mici) nu a fost adusă din altă parte. Pricipalii săi reprezentanţi şi marea parte a boierilor mijlocii şi mici aveau originea în Oltenia. Astfel, pentru mulţi dintre marii boieri olteni putem documenta ascendenţa în boierii luptători din timpul lui Mihai Viteazul şi Matei Basarab, iar pentru alţii ai vitejilor Craioveşti, din care se trăgea şi Constantin Brâncoveanu dar şi din alţi mari boieri care au marcat Istoria Olteniei şi Ţării Româneşti în secolele XV-XVI. Aceştia constituiau, în perioada domniei lui Constantin Brâncoveanu, precum şi în secolele următoare, coloana vertebrală a boierimii oltene, cea care a dat marca de nobleţe, de patriotism, valoare şi ataşament pentru tradiţiile naţionale în Oltenia şi în întreg spaţiu românesc. Indiferent de originea etnică sau locul de obârşie, boierii olteni din Epoca Brâncoveanu constituiau o societate unitară, cu aceleaşi trăsături, interese şi aspiraţii pe care Marele Domn Constantin Brâncoveanu le-a potenţat în spirit naţional şi propenso-aristocratic. În acest spirit se derula şi viaţa privată a boierilor olteni care dovedeau o mare grijă pentru familie şi continuitatea acesteia, în climatul valorilor moral-creştine româneşti pe care societatea boierească din Oltenia le asumase şi le urma riguros de câteva veacuri, fiind din acest punct de vedere un minunat exemplu pentru toţi locuitorii provinciei. 
  
Desigur, existau reguli clare în contractarea căsătoriilor între membrii diverselor familii boiereşti, care ţineau cont de rangul familiei ( care trebuia să fie echivalent) astfel că marii boieri olteni-(cei de treapta I sau clasul 1) evitau să se încuscrească cu cei de de rangul II şi exclus cu cei de rangul III. Pentru a ieşi din acest cerc îngust , de strictă exigenţă socială aceştia realizau uniuni petrimoniale cu mari familii din Muntenia. În acest context se acordă o atenţie deosebită numărului descendenţilor, a raportului pe sexe şi a calităţii urmaşilor, pentru a se evita situaţii de criză în care unele familii se eclipsaseră sau chiar dispăruseră din societatea boierească olteană din lipsa urmaşilor de parte bărbătească(Coţofenii) sau din cauza prea multor urmaşi şi diminuarea astfel a patrimoniului funciar al familiei( Pârâianu, Rudeanu, Zătreanu, Romanescu, Roşianu, ş.a.).  
  
În Epoca Brâncoveanu reşedinţele boierilor olteni erau situate la moşii-curţile şi conacele boiereşti fiind constituite tradiţional după descrierea lui Ion Ghica pentru sfîrşitul sec. XVIII şi începutul sec. XIX . Culele şi casele întărite, de zid erau rare. Marii dregători rezidau provizoriu la Târgovişte sau Bucureşti, la fel cei aferenţi Băniei Craiovei ( în frunte cu marele ban şi dregătorii provinciali. Cea mai mare parte a anului boierii, inclusiv cei mari o petreceau la moşie, ocupânduse de buna ei gospodărire şi de oamenii de pe aceasta, ocrotindu-i şi stimulându-i spre o viaţă şi muncă cu folos. Este de notorietate insistenţa boierilor olteni din această perioadă pentru introducerea pe moşiile lor a noii culturi a porumbului, pentru ameliorarea raselor de animale şi înmulţirea acestora, precum şi pentru păstrarea tradiţiilor şi a modului de viaţă moral-creştină a locuitorilor celor 282 de sate aflate în stăpânirea lor.  
  
Constituite în acest fel şi supuse puternicei presiuni a domniei pentru a face faţă şi a asiguraîndeplinirea marilor sarcini economico fiscale şi administrative, familiile boiereşti din Oltenia şi-au întărit capacitatea de rezistenţă în faţa provocărilor timpurilor. Astfel, un procent destul de mare din cele 96 de familii boiereşti oltene au rezistat timpului asigurându-şi continuitatea în sec. XVIII precum şi în secolul XIX. Totodată, familiile boiereşti oltene şi societatea boierească în ansamblul său au acţionat, încă din timpul lui Constantin Brîncoveanu, ca un creuzet în care se topeau toate elementele străine(greci şi sud dunăreni, mai ales) pătrunse în rîndurile boierimii şi stabilite în Oltenia. În câteva generaţii aceştia se românizau complet şi deveneau uneori chiar mai olteni decât boierii vechi. Cazurile boierilor Brătăşeni, Pârşcoveanu şi altele sunt edificatoare. 
  
În viaţa publică boierii olteni se disting, şi în această perioadă, prin preocuparea asiduă de a accede la marile dregătorii ale statului, dar şi la cele mijlocii şi mici, obiectiv pentru care puneau la bătaie tot arsenalul disponibil: vechimea şi experienţa familiei în ocuparea unor dregătorii cât mai înalte şi prestigioase, înrudirile şi relaţiile cu domnitorul Constantin Brîncoveanu şi familia sa, cu membrii familiei Cantacuzino, ş.a. Pentru dregătorii mai mici candidau atât membrii mai tineri ai familiilor boiereşti recunoscute, dar şi apropiaţi sau rude ale marilor boieri( Brăiloiu, Pârâianu, Glogoveanu, Obedeanu, etc.). Dintre boiernaşii destul de numeroşi şi în această perioadă (în jur de 200 de familii) sau chiar dintre moşneni, prin meritocraţie pe cale administrativ-ostăşească, proveneau, de asemenea alţi dregători mici sau ocupanţi de slujbe ostăşeşti echivalente micilor ranguri boiereşti. Se adaugă un număr de elemente greceşti şi sud-dunărene întreprinzătoare care reuşeau să acceadă la dregătorii şi ranguri şi în Oltenia. 
  
Tuturor acestora li se adaugă slujbaşii şi dregători domneşti originari din Muntenia, trimişi în Oltenia pentru perioade mai lungi şi care se împământeneau aici prin căsătorii cu fiice de boieri, dobândire de moşii ş.a. Dar cea mai importantă preocupare, ambiţie şi tentaţie pentru boierii Olteni era şi în Epoca Brâncoveanu, dobândirea marilor dregătorii ale Ţării Româneşti de membrii ai Sfatului Domnesc şi asimilate, precum şi cele din Oltenia: marele ban şi boieri ai Divanului Olteniei. Astfel, cel mai înalt dregător al ţării-marele ban al Craiovei(după vechea titulatură) era deopotrivă conducătorul Sfatului Domnesc, dar şi un adevărat, guvernator al Olteniei, numit de domn, de regulă dintre rudele apropiate sau dintre marii boieri, cu o bogată şi verificată experienţă în exercitarea dregătoriilor necesară îndeplinirii largii sale autorităţi şi responsabilităţi adminictrative şi judiciare asupra celor cinci judeţe ale Olteniei. Totodată, acesta trebuia să dovedească pricepere şi determinare în domeniul militar pentru că era comandantul oştilor Olteniei, iar în timp de război, în lipsa domnului comanda toată oastea ţării.  
  
Astfel, au îndeplinit în această perioadă, înalta dregătorie de Mare Ban: Vintilă Corbeanu(rudă cu boierii craioveşti şi olteni), 1688-1693; Cornea Brăiloiu, 1693-1705; Constantin Ştirbei, 1706-1715; Şerban Bujoreanu în 1716 ; vel vornic: Radu Golescu, 1710-1713; Bunea Grădişteanu, 1714-1715; Şerban Bujoreanu, 1716; Vintilă Fălcoianu, 1718-1719; vel logofăt: Diicul Rudeanul, 1692-1703; Şerban Gracianu, 1701-1710 şi Şerban fiul său, 1710-1714 ; vistierul: Şerban Grecianul, 1694-1701; Barbul Brătăşanu, 1701, Şerban Bujoreanu, 1704-1716; vel clucer: Costandin Ştirbei, 1703-1706, Radu Golescu, 1706-1707, Şerban Prisăceanu, 1714-1715; vel postelnic: Dumitraşco Caramanlău, 1688-1704, Dumitraşco Hrisoscoleu, 1716, Ştefan Pârşcoveanu, 1716, Dumitrache Vlasto, 1717; vel paharnic: Dumitraşco Hrisoscoleu, 1716; vel stolnic: Barbu Fărcăşanu, 1703, Şerban sin Şerban Greceanu, 1703-1710; vel comis: Bunea Grădişteanul, 1700-1703 ; vel sluger: Chircă Rudeanu, 1714-1715, Pătru Obedeanu, 1715; vel pitar: Barbu Fărcăşanu, ante 1701, Şerban Greceanu, 1714-1716; vel serdarul: Barbu Brăiloiu, 1713-1714, Drăghici Strâmbeanu, 1716, vel şetrar: Pătru Obedeanu, 1716; vel medelnicer: Preda Pârşcoveanu1700-1701, Drăghici Strâmbeanu, 1714; vel armaş: Cernica Ştirbei, 1701-1704, Pătru Obedeanu, 1705-1713, Ilie Ştirbei, 1714-1715; vel clucerul de arie: Iordache Caramanlău, 1706-1713; vel portar: Matei Fărcăşanu, 1701, Costandin Argetoianu, 1703, Costandin Caramanlău, 1711 ; vel căpitanul: Matei Fălcoianu, 1704-1705, Gheorghe Obedeanu, 1706, Vintilă Bucşan, 1709, Mihai Fărcăşanu, 1710, Barbu Rîioşanu, 1713, Petre Obedeanu, 1714; vel căpitanul de cazaci: Gheorghe Obedeanu, 1708, Neagul Fălcoianu, 1711-1713; căpitanul de dorobanţi: Gheorghe Obedeanu, 1706, Costache Grecianu, 1709-1711, Drăghici Bălăceanu, 1714-1716; vel căpitanul de Cerneţi: Matei Glogoveanu, ante 1703, Matei Fălcoianu, 1703-1704, Mihai Fărcăşanu, 1705, Chirică Rudeanu,1712; vtori logofătul: Barbu Brăiloiu, 1707-1709 . Se adaugă Grigore Băleanu-v. slug. 1711-1713; v.vor. 1713-1714; v. ban 1716; v. log. 1716; Div. Cv.1717-1726 , precum şi alţii care îndeplineau sub Constantin Brâncoveanu cele mai importante responsabilităţi, sarcini şi porunci menite să asigure bunul mers al treburilor ţării, stabilitatea şi buna administrarea a acestora, continuitatea domniei a instituţiilor şi aşezămintelor tradiţionale dar şi reformarea acestora în raport cu evoluţia vremurilor. Asupra respectivilor dregători, precum şi a altora din Muntenia, se exercita o permanentă şi avizată presiune şi supraveghere din partea domnului, care avea o bună experienţă în cunoaşterea şi exercitarea atribuţiilor dregătorilor, căci îndeplinise personal pe unele dintre acestea, ajungând la treapta înaltă de mare logofăt în timpul domniei unchiului său Şerban Cantacuzino. În plus Constantin Brâncoveanu era bine înzestrat şi pregătit intelectual ( făcuse şi studii la Padova), era riguros şi prob, dar şi exigent, chiar sever, cu îndeplinirea responsabilităţilor şi poruncilor date. În cazurile în care constata nereguli în îndeplinirea îndatoririlor dregătorilor sau comiterea unor fraude, domnitorul acţiona cu severitate, pedepsind sau destituind dregătorul vinovat. Un astfel de caz este cel al clucerului Costandin Ştirbei , (rudă cu domnul prin mama sa) care se bucurase de mila domnească, primind dregătorii însemnate. Atunci însă, când a delapidat o parte din sumele strânse din birul datorat de judeţul Mehedinţi-misiune cu care fusese însărcinat în mod expres de domn-iar, prins fiind încercase să înşele buna credinţă a investigatorilor şi chiar a domnului care, indignat, pentru că verificase personal înscrisurile pentru banii percepuţi, îl supune unui adevărat rechizitoriu în care prezintă şi istoricul delictelor sale şi ale tatălui său-atunci călugărit- cunoscute şi sancţionate şi de domnitorii anteriori. Autorul Cronicii Anonime Brâncoveneşti , fiind probabil de faţă în Divan, la judecata clucerului Ştirbei, redă pentru posteritate intervenţia revoltată a Domnului Constantin Brâncoveanu: “ Cluceriu, când te-am trimis în ţară cu slujbe, fiind un boier, dreptate am poruncit să faci, au nedreptate şi jafuri?”. La justificarea lui Ştirbei că a luat unele obiecte pe care le-a dăruit mânăstirii Strehaia, domnul Constantin Brâncoveanu exclamă:“ Auziţi, boieri, cu jafuri şi cu nedreptăţi face pomene” şi continuând rechizitoriul, domnitorul exclamă: „Dar până când aceste jafuri să le faci, clucere Costandine? Eu te-am rădicat şi te-am făcut slugeru mare , comisu mare şi cluceru mare, al şaselea scaun al divanului şi te-am miluit şi te-am ţinut credincios”. După ce rezumă fraudele comise în trecut, sub alţi domni de el, tatăl său şi alţii din familia sa, cunoscuţi ca lungi de unghii; şi pentru care fusese iertat, domnitorul hotărăşte: Voi să te fac să te înveţi. Ia-l, căpitane de dorobanţi, şi-l du la vistierie şi să cauţi un car să-l pui şi să-l duci la Mehedinţi pân satele care le-a jefuit, să le dea banii care le-au luat şi aspoi să-l aduc , însă să-l bagi în fiară . 
  
Aşadar, nici boierii olteni, indiferent de rang sau dregătorie nu scăpau de supravegherea şi tragerea la răspundere pentru faptele lor. De aceea pentru a face faţă exigenţelor impuse de un domnitor luminat înconjurat de dregători competenţi, cei mai mulţi din boierii olteni acordă o atenţie mai mare învăţăturii de carte, deprinderii de limbi străine şi de abilităţi pentru realizarea unor lucrări de agrimensură(hotărnicii) cu care erau însărcinaţi tot mai des de către domnie sau banul Olteniei, precum şi pentru însuşirea şi aplicarea normelor de drept tradiţional şi scris cu care se confruntau în exercitarea atribuţiilor.  
  
În mai multe rânduri domnitorul Constantin Brâncoveanu a avut prilejul să constate la faţa locului în Oltenia, evoluţia şi comportamentul unora dintre boierii olteni atunci când a fost prezent la lucrările diferitelor faze de construcţie sau restaurare a mânăstirilor Horezu sau Strehaia şi mai ales când a trebuit, din porunca sultanului să fie prezent în mai multe rânduri, cum scrie cronicarul Radu Popescu, primind straşnică poruncă a venit la Cerneţi(în primăvara anului 1695, n.n.) să păzească vadul Dunării prin care treceau şeicile cu zaherea şi farcanele cu oşti, cu iarbă şi gloanţe spre Belgradu, precum şi pentru concentrarea oamenilor şi materialelor necesare refacerii certăţii Fetislam(Cladova). La Cerneţi Constantin Brâncoveanu avea amenajat chiar un conac, pe platoul de deasupra târgului actual, unde a rezidat de mai multe ori chemând boierimea la judecăţi şi porunci, emiţând acte şi îndrumări. Aici, la graniţa de vest a Ţării Româneşti tot mai pereclitată de evoluţia confruntărilor turco austriece din aceast spaţiu sud–est european, domnitorul a organizat un sistem de apărare şi supraveghere condus de căpitanii şi marii căpitani de Cerneţi: Ştefan Cioranul, 1687, Dumitraşcu Spineanu, 1693, Istodor Măneanu, 1694, Matei Fărcăşanul, 1706, Dumitraşco Argetoianu, 1707, Barbu Brăiloiu, 1710, care împreună cu marele ban Cornea Brăiloiu, îndrăzneţ şi viteaz au făcut faţă multor situaţii periculoase, inclusiv întâmpinarea sultanului în trecerea lui dinspre Belgrad către Adrianopole . 
  
O latură importantă a vieţii publice a boierilor olteni o constituia ctitorirea de lăcaşe de cult şi susţinerea mânăstirilor şi schiturilor înălţate de strămoşii lor. Acestea erau înzestrate cu moşii şi alte venituri, cu cărţi şi odoare, iar în unele dintre cele 282 de sate de pe moşiile lor au ridicat biserici noi, unele chiar de zid , aspecte abordate şi în recenta noastră lucrare consacrată evoluţiei Olteniei moderne, incluzând şi anexele cu boierii mari, mijlocii şi mici din Oltenia epocii lui Constantin Brâncoveanu precum şi ai primei jumătăţi a sec. XVIII. În concluzie, în Epoca Brâncoveanu boierimea din Oltenia îşi constituie o nouă structură şi dobândeşte o altă calitate care îi permite să depăşească momentele dificile din secolul al XVIII-lea şi să reziste aproape integral până în secolul al XIX-lea când reuşeşte să se adapteze noilor realităţi şi transformări din societatea românească. 
  
 
  
Referinţă Bibliografică:
Dr. Mite Măneanu, BOIERIMEA DIN OLTENIA ÎN EPOCA CONSTANTIN BRÂNCOVEANU / Varvara Magdalena Măneanu : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 1312, Anul IV, 04 august 2014.

Drepturi de Autor: Copyright © 2014 Varvara Magdalena Măneanu : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Varvara Magdalena Măneanu
Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră gesturi prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne scrii pe adresa de e-mail confluente.org@gmail.com.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile expuse nefiind sub responsabilitatea administrației publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.org@gmail.com

Fondatori: George Roca și Octavian Lupu

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor.


 
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CU GDPR

DECLAR CĂ SUNT DE ACORD!

ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE POEZIE
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!