CONFLUENŢE LITERARE

ISSN 2359-7593

CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE PROZĂ


Acasa > Orizont > Opinii >  
Autor: Ştefan Melinte         Ediţia nr. 3501 din 01 august 2020        Toate Articolele Autorului

FILOSOFIE POLITICĂ - CONCEPTE ŞI REPREZENTĂRI DESPRE PUTERE
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
FILOSOFIA POLITICĂ – CONCEPTE ȘI REPREZENTĂRI DESPRE PUTERE 
  
Filosofia politică este gândirea socio-economic-politică, în istoricitatea ei, care face referire la sistemele politico-economice, la modul de producție și relațiile de producție, specifice acestor sisteme, la conceptele privind desvoltarea economică, la conceptele siner-pol despre putere și organizarea puterii statale, siner-stat și schweitzer-stat, acumulare și repartiție, instituții societale, organizații politice, clase sociale și conștiința politică. 
  
În cadrul filosofiei politice se aleg etici analitice și principii justițiare, astfel încât să se poată evalua cât de just este un sistem eco-politic statal și ce randamente au avut aceste sisteme politico-economice în istoria noastră, ca popor european. Cum am înțeles noi Românii a folosi acumulările dintr-un sistem politico-economic și a le transforma într-un avans tehnologic, prin achiziția cu implementarea de tehnologii performante și realizarea de acumulări economico-financiare. Școala Euhteronă, în dimensiunea filosofiei sale politice de cercetare a istoriei sistemelor politico-economice Statale Românești, a randamentului și eficienței acestor sisteme politico-economice, susține că Românii au dreptul de a gândi și altfel prin combinarea perspectivelor evolutive de sistem politico-economic statal și restrângerea parazitismului politic, fiind în dezacord cu politicile statale, care celebrează modelul capitalisto-monarhic al subdezvoltării. Școala Euhteronă susține, că dacă sistemul politico-economic neo-capitalist nu este capabil a propulsa Statul Român printr-un salt scientocrat în era de stabilitate și apogeu evolutiv a acestei lumi, atunci Societatea România este posibil a decade din nou într-un sistem politico-economic neo-marxist, așa cum în istoria ei recentă a tranziționat din sistemul politico-economic socialisto-etatist într-un sistem politico - economic neo-capitalist. Școala Euhteronă susține, că sistemul politico-economic socialisto-etatist a creat pentru prima dată în istoria sistemelor politico-economice Statale Românești, mitul unei economii performante de randament cu peste 9 milioane de locuri de muncă și o economie statală, fără datorie externă. În aceste condiții, instituțiile de forță și politicile statale neo-capitaliste trebuie a se concentra în direcția de a depăși vast, sistemul politico-economic etatist-totalitar și a demonstra opiniei publice din Țara Noastră că, neo-capitalismul, ca sistem politico-economic, racordat la circulația și schimbul mondial de mărfuri și valori este superior, pe orice plan sistemului politico-economic marxist. De aceea, noua cultură politică a Românilor este bazată pa filosofia politică „dain-euhtero”, de salt scientic, în consonanță cu era informațional-spațioală, bazată pe cunoaștere, știință și tehnologie, în era de stabilitate și apogeu evolutiv a acestei lumi. Românii nu doresc o virtuală decădere într-un sistem politico-economic neo-marxist, potențat de unele mari puteri din perspectiva unor zguduitoare crize de resurse și materii prime, dar se tem de reînvierea racilelor vechiului sistem capitalisto-monarhic din perioadele ,,ante și interbelice”, de virusologia incompetenței și birocrației, precum și de parazitismul politic, ce nu dorește a fi judecat din perspectiva principiilor de randament și eficiență socio-economic-politică. 
  
***** 
  
În ceea ce privește conceptele și reprezentările despre putere să începem prin a revela, cu inflexiuni de definiții dex. despre termenii de voință, persuasiune, putere, stat și putere politică. 
  
Voința este funcția psihică, ce se caracteruzează prin orientarea conștientă a omului, spre a realiza scopuri și prin efortul depus pentru atingerea acestora, fiind înțeleasă și drept trăsătură de caracter, definită prin decizie fermă, perseverență în învingerea obstacolelor și persuasiune, pentru realizarea unor obiective de desvoltare economică. Spre a provoca gândirea românilor, prin erotetism „dain-euhtero” să ne întrebăm pe noi înșine : care este capacitatea mea de voință? Avem noi românii Voință Politică și Voință de Putere? Avem noi românii propensiunea, spre a ne perfecționa sistemul politico-economic și militar? 
  
persuasiúne s. f. Acțiunea, darul sau puterea de a convinge pe cineva să creadă, să gândească sau să facă un anumit lucru. [Pr.: -su-a-si-u-] – Din fr. persuasion. 
  
Ce este puterea? În acest sens să răspundem, prin explicații de dicționar, pe înțelesul tuturor: puterea este capacitatea ființelor vii de a săvârși acțiuni fizice, putință, capacitate de acțiune, forță fizică, tărie; capacitate de a realiza o muncă intelectuală, forță spirituală creatoare, acțiune dominantă asupra unui individ, grup, comunități, stat sau combinațiii de mari puteri ; stăpânire; dominație, libertate legală în acțiuni-drept. Cu de la sine putere - fără a avea împuternicire; arbitrar; samavolnic; drept de a conduce-putere parlamentară-democratică-legislativă ca drept, al organelor de stat de a emite legi, conexiunile dintre puterile statale pentru realizarea scopului de randament și eficiență economico-financiară. Din toate puterile-inteligence-ul statocrat trebuie să pună la contribuție și cu toată râvna, toate puterile și forțele statale, potrivit principiului separării și conlucrării puterilor în stat, pentru randament și eficiență economică. În sens de erotetism dain-euhtero, problemele despre putere, ce se pun astăzi sunt legate de întrebările : avem noi românii cultura despre dobândirea și conservarea puterii, înțelepciunea despre putere, despre puterea de dăinuire și expansiune, despre abuzul de putere, loialitate și trădare, despre prăbușire și pierderea puterii? 
  
Ce este statul? Statul este înțeles a fi drept o instituție politico-administrativă și structurală, de organizare, ce exercită funcționalitatea sistemului socio-economic-politic și reglementează relațiile dintre oameni; teritoriu și populația, asupra căreia își exercită autoritatea această organizație; țară. Om sau (bărbat de stat) este persoană care are un rol determinant în conducerea unei țări. „Homstat”-termen euhteron corespondent pentru om de stat. Lovitură de stat este acțiunea rapidă, care urmărește răsturnarea regimului politic existent și preluarea prin forță a puterii politice de stat, de către un grup de persoane (def-interpretativă Nodex.2002). 
  
Ce este puterea politică? Să definim mai întâi termenul de putere socială, care pe înțelesul tuturor este capacitatea unui individ sau grup de oameni de a-și impune voința altora în vederea obligării de a face, a unor activități privind dirijarea societății, spre anumite scopuri. Este în același timp și o relație socială, care fixează scopuri de activități umane, prin care se realizează desvoltarea socială. 
  
Puterea politică este un subsistem al puterii sociale, cu rol determinant în organizarea și funcționalitatea vieții sociale, ea reprezentând capacitatea unor grupuri de oameni de a-și impune voința în organizarea și conducerea de ansamblu a societății. 
  
Exercitarea puterii înseamnă a se impune voința politică printr-un sistem legislativ către alte grupuri, pături sau clase sociale și implică și o anume responsabilitate, ce isvorăște din teama de a nu fi răsturnat de la putere. 
  
Puterea politică asigură organizarea și conducerea societății, deține capacitate prin forță, de a coordona celelalte forme de putere și se exercită în baza unui sistem legislativ. Pentru realizarea rolului său în societate, puterea politică are impact socio-economic-politic, prin funcții specifice între care: funcții decizional-organizatorice, de acumulare și repartiție, ideologic-coercitive, de control și pregătire a specialiștilor pentru organizarea vieții sociale (terminologia despre puterea politică cuprinde inflexiuni de dicționar explicativ). Utilizând această matrice de putere, având termenii de voință, voință politică, voință de putere; putere, stat, putere politică, în consens cu gândirea dain-euhtero, conceptul de putere la Români este un concept de ,,aisberg”, care cuprinde două componente : Puterea la Vedere și Puterea din Umbră sau puterea care nu se vede și este ,,ascunsă sub ape”. Puterea la Vedere este puterea politică, Puterea din Umbră este Puterea Intelligence-ului, care conexează prin sinergetism eco-politic toate puterile și forțele statale.Puterea politică are dimensiunea unei democrații, cu mai multe partide politice și este centrată în direcția evolutivă a unei societăți informațional-spațiale, prin redefinirea rolului statului într-o emergență de tipul ,,o țară și două sisteme eco-politice”. Sistemul politico-economic de emergență ,,o țară și două sisteme eco-politice” este un sistem de conversie, care în orice climat cu incertitudini evolutive și tulburări istorice este condus de Puterea din Umbră, care poate genera o Putere Politică la Vedere în orice condiții de criză și transformări socio-economic-politice. Acest Sistem de Conversie funcționează asemenea unui ciber-sistem și este menit a contracara vidul de putere, ce se manifestă prin perimarea autorității, în epoca de noi transformări istorice. Siner-polul este Noul Concept Euhteron despre Putere și este înțeles, ca fiind un Ansamblu de Politici Sinergice, care prin Combinarea unor Teorii, Resurse Umane, Material-Financiare și Tehnologie crează Salt Scientic, spre Era de Stabilitate și Apogeu Evolutiv. Siner-polul, prin politicile sale performante definește liniile de forță ale Siner-Statului eco-politic. În concepțiile euhterone Siner-Statul este o instituție ciber-structurală, politico-administrativă cu hard de instituții statocrate și soft de siner-pol eco-politic. Este asemenea cu un ciber-stat ce se autoconduce și autoreglează, care prin intrări și procesare de resurse umane, material-financiare și tehnologie crează Salt Scientic și o viață mai bună pentru cetățenii săi. Un ciber-stat eco-politic cu un siner-pol performant reduce parazitismul politic, abuzurile politicianiste, birocratismul, incompetența, corupția politică, evaziunea fiscală, traficul de influență, setea de putere și goana după înavuțire. 
  
Orice individ trebuie să aibă un concept personal despre putere și este cunoscut că, între puterile unui individ se numără : puterea sa fizică, ce se desvoltă prin exerciții și antrenament, spirit de luptă și competiție, puterea mentală și puterea de spirit. Puterea mentală este determinată de : capacitățile sale de cunoaștere și comunicare, de a opera cu tehnologii performante, de creație, de competiție și expansiune. Are ramificații în domeniul puterii de transformare, în sensul că un individ poate combina superior tehnologii, resurse umane și material-financiare generând plus valoare și profit. Puterea mentală este întărită de puterea în spirit și comportă rezistență psihică la stress, depresii și manipulări din spațiul de tehnologie. 
  
Puterea în spirit este potențată de credința în Dumnezeul triunic, de asceza și mistica euhterogonică. 
  
Puterea unei familii și puterea unei comunități depind de puterile membrilor familiei și comunității din care fac parte. În spectrul câmpului de putere al unei țări se identifică drept linii predominante în forță puterile : politico-economică și militară. Aceste puteri, în funcție de siner-polul eco-politic statal pot fi în creștere sau în declin. Școala Euhteronă susține că, fiecare Român trebuie să desvolte concepte personale despre Voință și Putere, astfel încât, fiecare Român să treacă de la Puterea ca, Stare de Spirit la Puterea ca, Forță și capacități volitiv-mentale. Puterea, ca stare de spirit, în care ancorează astăzi Românii nu are constanță în timp și depinde practic de unele stări și dispoziții de moment, nefiind fundamentată pe acumulări scientice de forță și stabilitate în manifestare. Atunci când, puterea ca, stare de spirit este îngemănată cu puterea, ca fundament al actului de putere și este în prelungirea actului de putere se produce Combinația Mirifică de Putere. Puterea ca stare de spirit trebuie să aibă drept fundament puterea ca forță și capacități, să izvorască din aceasta și nu să fie rezultatul unor dispoziții și stări de moment. Românii utilizează excesiv puterea ca stare de spirit și de aceea sunt îngroziți de monstroase cualiții de putere politică parazitară și nu își explică de ce unele țări cu o bază de resurse limitată sunt mult mai performante economic față de sistemul politico-economic autohton. De la puterea politică socialisto-etatistă și statul autarhic la siner-statul eco-politic se manifestă un critic de salt evolutiv și Românii nu își explică de ce nu au fost folosite acumulările din vechiul sistem eco-politic statal, spre a fi o țară mediu desvoltată în Uniunea Europeană. După anul 1989, România a devenit raiul unor ideologii falimentare, în ceea ce privește desvoltarea economică, bate un vânt de sclavagism și Românii nu sunt de acord cu sclavagismul neo-capitalist, cu societatea ,,schweitzer-derive”, cu „schweitzer-cultura neo-colonialistă” și „schweitzer-intelectul” societal dominant. Românii susțin că avem nevoie de politicieni din clasa ,,Einstein”, pentru care geniul politic înseamnă 99% muncă și 1% inspirație și se respinge genul de om politic din tagma ,,Dinu Păturică, în goana după înavuțire, de ciocoi noi și vechi”. Românii sunt îngroziți la gândul că, neo-capitalismul ar reânvia racilele capitalismului monarhic, ante și interbelic și resping schweitzer-cultura parazitară. Englezii au cultura de piață a învingătorului și a omului care vrea să întemeieze o colonie, în timp ce la noi proliferează o clasă conducătoare cu o cultură politică ce parazitează statul. Partidele politice morfinează justiția, serviciile secrete și Biserica Ortodoxă, prin crearea unei imagini deformate, în sensul că acestea ar participa la conducerea societății, atrăgându-le de partea lor și în fond le culpabilizează. Responsabilitatea privind disoluția politico-economică a Statului Român în epoca de tranziție la neo-capitalism revine clasei politice conducătoare în stat. Românii visau că întreprinderile socialiste nerentabile vor fi privatizate, spre retehnologizare, că salariile și puterea lor de cumpărare va crește, că Statul Român va fi la fel de puternic și că ei vor putea lucra la întrepriderile Statului Român. Doar, de abia ne achitasem datoria externă și prin urmare, Statul Român avea o economie autarhică, cât de cât rentabilă. Ei credeau că Statul Român va deține în continuare resursele de materii prime și energie, cel puțin 50% din întrepriderile cele mai rentabile, că sistemul socio-economic-politic statal va fi un sistem de conversie ,,o țară și două sisteme eco-politice, care conlucrează pe principii de randament și eficiență economică”. Când - colo, în ceea ce privește desvoltarea noastră economică și în numele aderării la Uniunea Europeană, Românii s-au trezit cu o clasă politică susținătoare a unor ideologii perimate, prin care să se falimenteze Statul Român și România să devină piața de desfacere și debușeul produselor, unor combinații de companii străine ale altor entități statale. Prin urmare România, cu sprijinul partidelor noastre politice s-a trezit confruntată cu un nou ,,Plan Valeev” neo-capitalist și cu o decădere economică fără precedent, care a împovărat Poporul Român cu o datorie publică suverană de peste 100 de miliarde de euro. Este știut că ,,Leul”, ca monedă națională simbolizează metaforic forța financiară a unei economii statale. La noi leul, ca monedă națională s-a devalorizat într-atât de mult încât a devenit o monedă muribundă, care prevestește-poate după un oarece reviriment de valorizare, înlocuirea ei cu euro - moneda europeană, într-un viitor nu prea îndepărtat și cine știe care vor fi consecințele… Din analiza istoriei sistemelor eco-politice din Țara Noastră reiese, că la noi, clasa politică a susținut un model și o cultură politico-economică de subdezvoltare contribuind la formarea unui popor îngenuncheat-de oameni necăjiți, care să nu ridice ochii din pământ și Turma Ortodoxă în nevoința ei să dea ascultare față de stăpânire. Între timp, prin schimbarea sistemului politico-economic etatist-când Românilor li se pusese țolul roșu pe cap și aderarea la Uniunea Europeană, Românii au început să călătorească în scop de afaceri sau pentru muncă și au văzut, cam cum se pun problemele și în alte țări. De aceea, Românii și mai ales dintre cei care au ieșit peste hotare își dau seama de consecințele perpetuării unui model sistemic de subdezvoltare și a unei clase politice hartano-oligarhice, care vrea a se perpetua parazitar la putere mimând democrația. În gândirea euhterogonic-ortodoxă, sistemul socio-economic-politic și societatea economică este jocul second al vieții de spirit. Românii au luat contact cu catolicismul, cu bisericile protestante și neoprotestante și și-au dat seama că acolo unde este libertate și contradicție este și desvoltare. În România este nevoie de o nouă cultură politică și de o nouă desvoltare economică, ce isvorăște din consecințele aderării noastre la Uniunea Europeană. Această nouă cultură politico-economică statală este cultura „regener-dain-euhtero”, bazată pe cunoaștere, știință și tehnologie și noul sistem politico-economic este cel al unei societăți scientic-concurențiale. Noi Românii, pentru desvoltarea noastră economică avem nevoie de un diabolism strategic și Românii sunt sceptici, atunci când este vorba de perspectiva ca, neo-capitalismul să determine formarea unei clase politice, generatoare de echilibru social și desvoltare economică. Prin a munci și călătorind mai mult în Uniunea Europeană și în spațiu, oamenii de știință Români, cercetători, astronomi și cosmonauți Români, intelectualitatea tehnocrată, noi Românii în general vom privi Țara Noastră de sus, ne vom privi pe noi de sus, poate ne vom naște de sus și vom intra în competiție cu ceilalți, Societatea Noastră se va regândi pe sine și se va reseta într-o nouă direcție evolutivă. Euhteronismul Orthodox prevestește o trezire prophetic-scientică din Letargia Națională a unei clase politice parazitare, cu Redefinirea Rolului Statului, în sistemul socio-economic-politic neo-capitalist și evoluția de desvoltare economică, într-o Societate Informațional-scientocrat-concurențială. Este inconfortabil a ne trezi din somnul cu care ne morfina clasa politică parazitară, precum că este suficient pentru desvoltarea noastră economică a adera la Uniunea Europeană și la N.A.T.O. și mai ales, unele evenimente din Uniunea Europeană, între care ,,posibilul grexit” și ,,brexit-ul” i-au pus pe gânduri pe Români și din aceste două perspective eșuatare, Românii euhter-ortodocși încep a pune problema Reformării Tratatelor Internaționale privind Fiabilitatea de Sistem Socio-Economic-Politic Continental al Uniunii Europene. Nu venerăm sistemul politico-economic neo-capitalist, dar dincolo de falimentarea statului, corupția politică, abuzurile politicianiste de putere, evaziunea fiscală, economia subterană, traficul de influență, injustiție și inechitate, în societatea noastră s-au produs și unele transformări evolutive față de epoca cenușiului socialist, de austeritate a achitării datoriei externe. Astfel, în spațiul politico-economic au apărut, ca expresie a noilor libertăți democratice pluripartidismul, societățile comerciale, sistemul bancar, îmbunătățirea sistemelor de transport, de comunicații personale și telecomunicații. 
  
Noile transformări s-au făcut resimțite în ramurile economice de bază cum sunt : industriile, agricultura, comerțul și transporturile, de asemenea, în învățământ, sănătate și cultură, România încercând a intra în cadență cu statele Uniunii Europene. Românii conștientizează, că participă la experimentul epocal socio-economic–politic neo-capitalist și își doresc, ca acest sistem politico-economic să performeze. 
  
În același timp, ei se declară îngroziți de perspectiva neagră a unui șarlatanism de putere politocrat-fariseică autohtonă, întrețesută cu interesele unor combinații de Mari Puteri, ce ar induce prăbușirea într-o nouă formă de societate perimată, marxistă. 
  
Românii cred într-un nou sistem politico-economic „dain-euhtero” de conversie, care să le asigure securitatea desvoltării economice, într-o Uniune Europeană mai sigură și mai stabilă. 
  
Referinţă Bibliografică:
FILOSOFIE POLITICĂ - CONCEPTE ŞI REPREZENTĂRI DESPRE PUTERE / Ştefan Melinte : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 3501, Anul X, 01 august 2020.

Drepturi de Autor: Copyright © 2020 Ştefan Melinte : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Ştefan Melinte
Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră gesturi prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne scrii pe adresa de e-mail confluente.org@gmail.com.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile expuse nefiind sub responsabilitatea administrației publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.org@gmail.com

Fondator: George Roca

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor.


 
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CU GDPR

DECLAR CĂ SUNT DE ACORD!

ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


ABONARE LA EDIŢIA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE AUTORFLUX ARTICOLE DE AUTOR

RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE POEZIE
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!