CONFLUENŢE LITERARE

ISSN 2359-7593Acasa > Cultural > Artistic >  
Autor: Georgeta Blendea Zamfir         Ediţia nr. 3837 din 03 iulie 2021        Toate Articolele Autorului

Georgeta BLENDEA ZAMFIR - EVELYN CERYS - SALVAREA PLANETEI PRIN FRUMUSEȚE ȘI CUNOAȘTERE
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
Suntem în fața unui adevărat miracol feminin. O doamnă frumoasă, subțire, fină, cu o pregătire filozofică, culturală, psihologică, etc. se așează la o masă de lucru de sculptor, realizând opere de artă nu numai pentru a fi privite, ci de a se purta cu eleganță și a pune în valoare frumusețea feminității. Evelyn Cerys realizează inele, pandantive și alte bijuterii, punând în evidență pietricele din natură, cele semiprețioase sau prețioase. Procesul de realizare este de o mare greutate, ea lucrând cu unelte de mare dificultate, montând în argint brut minunile pe care mama Geea ni le-a dăruit, cu strălucirea și diversitatea culorilor. Masive fiind, cum sunt astăzi la modă, bijuteriile au o formă variată și un colorit care îți taie răduflarea în fața frumuseții lor.  
 
Presupun că doamna Evelyn Cerys este una din puținele femeie de pe mapamond care lucrează cu grele unelte ca un sculptor, și montează în argintul greu de mânuit minunatele bijuterii care vrăjesc elementul uman. Am văzut o dată atelierul sculptorului Constantin Sinescu și am fost uimită cât de greu se lucrează în sculptură, ce unelte care implică duritatea se folosesc. De aceea arta magistrală a lui Constantin Brâncuși scoate din românul care a cucerit mapamondul figura primordială a culturii, și nu întâmplător critica mondială a afirmat că zeii de pe Terra sunt: Shakespere, Beethoven și Brâncuși. Îi prevăd doamnei Evelyn Cerys o ascensiune artistică internațională, mai ales că dumneaei a însoțit fiecare bijuterie cu o teorie din domeniile filozofic, psihologic, cultural. Are o idee teoretică pe care o transpune în sculptura artistică, a inelului sau pandantivului respectiv. Magia frumuseții bijuteriei poate aduce pe mapamond idei filozofice, poate ferici o femeie când se împodobește, și mirific se umple de mulțumire. Artista mi-a explicat și mi-a enunțat ideea care a condus-o la realizarea câtorva bijuterii. La Zak în minunata Grecie a găsit piatra a condus-o la realizarea îngerului. A văzut un munte numai din piatra transparentă care strălucea minunat în soare. A realiza un înger este o modalitate prin care artista plasează purtătoarea în sfera divinității. Noi purtăm cruciulița, și iată, vom putea avea pe deget un simbol religios care strălucește în a ne da încrederea pe care Dumnezeu ne-a oferit-o inițial.  
 
„Minunile culorile, îmi declară doamna, mă inspiră să creez inele și seturi din pandantiv și inel. Observarea forțelor naturii mă inspiră! Realizarea pieselor s-a produs din argint ((AG 925) și rășină. Noi renaștem, sufletul nostru chinuit de probleme, de pandemie, este pe cale să renască”. Modalitatea de lucru este mirobolantă. Se lucreează tăind și montând pietrele. Ele sunt un mister al Terrei. Nu întâmplător există megaliți, eu i-am văzut la World TV, dar cred că cei de la noi au fost modele pentur mari edificii de pe pământ. Mă refer la Sfinxul din Bucegi, la rotundurile de la Sarmisegetuza. Nu întâmplător putem vorbi de Stonehenge. Această denumire este celtică. Celții au plecat din spațiul nostru, ulcelele este denumirea care îi definește pe britanici cu limba și ADN-ul lor. S-a afirmat că provin din sudul Rusiei, dar în cartea Strămoșii Românilor, în vol. IV, preistoria Daciei, sunt prezentate descoperiri arheologice bazate pe culturi, de ex: cultura boian, celtică, Suciu, etc. Stonehenge se descifrează clar în baza lingvisticii comparate. Stone vine de la piatră, iar henge vorbește chiar despre hegemonia pietrei.  
 
Pe artistă o preocupă ideea de a realiza opere de artă prinse în bijuterii, pentru ca omul să exprime plăcere. Iubirea de oameni dă forțe acestor mâini să realizeze minuni de frumusețe. Pammukale sintetizat într-un pandantiv în care se vede cum apa curge prin argintul pur, într-un bazin cu diferite nuanțe de albastru, simbolizând minunea oceanelor. Ideile filozofice se concentrează în realizarea bijuteriilor din mirobolantele pietre oferite de planeta noastră. De exemplu există simbolul nașterii universului. Argintul acoperit cu rășină și email de o culoare fantastică. Ideea la care conduce această bijuterie duce la infinitul universului. Apar în pandantivul masiv munții în culori de brun și o cascadă care se varsă în lacul realizat din argint pur, strălucitor.  
 
Pe strălucita artistă era firesc să o preocupe ideea feminității în exprimarea feminității. Aceasta a fost transpusă în pandantivul cu structuri geometrice, concretizate în numărul de aur. Realizarea splendidei bijuterii din placă de argint, pe care s-au așezat cuvinte și litere; o literă din alt cuvânt, deci un joc de litere și cuvinte care invită privitorul să descopere feminitatea. Modalitatea de lucru a fost suprapunerea emailului pe placa de argint. Prezintă un joc de forme, culori și cuvinte pentru exprimarea presonalității.  
 
Altă poveste este aceea a lumii interconectate prin servere. A realizat inele cu pietre prețioase și semiprețioase care impresionează prin coloritul cu care mama natură ni l-a oferit. Acestea emană energia subtilă a unei comunicativități care duce la modalitatea de a fi montate. Masivitatea inelelor dă o notă acută de modernitate, de exemplu flori în diferite stadii de înflorire. S-a lucrat manual argintul masiv, cu email de multe culori, la fel ca în mama natură, pe care suntem obligați să o protejăm, să salvăm planeta.  
 
Există studii care arată că prin 2050 va dispărea viața, asta și din cauză ca dispar peștii din oceane, sau apariția a tot felul de tornade printr-un proces mai greu de explicat. De asemenea tăierea pădurilor a dus la micșorarea stratului de ozon și ghețarii se topesc, amenințând cu inundarea planetei care deja a început. Există soluții de încetarea pescuitului pentru o perioadă, replantarea pădurilor, eu am propus într-o carte încadrarea ghețarilor în rame frigorifice și realizarea de stațiuni în care să se patineze...  
 
Idealitatea d-nei Evelyn Cerys, creatoare de frumuseți care exprimă sufletul femeii și al naturii, purtate de femei, care să propage iubirea față de minunata noastră Terra, este o modalitate de a induce în conștiința umanității rapiditatea cu care trebuie să acționăm. Frumosul propagă mai ușor ideile și cunoașterea, ceea ce realizează distinsa doamnă Evelyn Cerys.  
 
***  
 
Georgeta BLENDEA ZAMFIR  
 
SAVING THE PLANET THROUGH BEAUTY AND KNOWLEDGE  
 
We're looking at a true feminine miracle. A beautiful, slender, fine lady with a philosophical, cultural, psychological, etc. background sits at a sculptor's workbench, creating works of art not only to be looked at, but to wear with elegance and highlighting the beauty of femininity. Evelyn Cerys makes rings, pendants and other jewelry, showcasing nature's gemstones, semi-precious and precious stones. The crafting process is of great difficulty, as she works with intricate tools, mounting in raw silver the wonders that Mother Geea has given us, displaying the brilliance and diversity of colours. Being massive, as in today`s fashion, the jewels have a variety of shapes and colours that take your breath away in front of their beauty.  
 
I presume Mrs Evelyn Cerys is one of few women in the world who wor with heavy tools like a sculptor, and mounts in hard silver the wonderful jewels that enchant the human element. I once saw the workshop of sculptor Constantin Sinescu and was amazed to see how hard sculpture work is, with the hard tools they use. This is why Constantin Brâncuși's masterful art, as the primordial figure of culture, brings out the Romanian who conquered the world , and it is not by chance that world critics have said that the Earth`s gods are Shakespere, Beethoven and Brâncuși. I foresee an international artistic rise for Evelyn Cerys, especially as she has accompanied each jewel with a theory from the philosophical, psychological and cultural fields. She has a theoretical idea which she translates into the respective artistic sculpture of the ring or pendant. The magic of beauty in jewelry can bring philosophical ideas into the world, can make a woman happy when she adorns herself, and miraculously fill her with joy.  
 
The artist explained and explained me the idea that led her realise a few pieces of jewelry. In Zakynthos, in beautiful Greece she found the stone that led her to make an angel. She saw a mountain made only out of a transparent stone that was shining beautifully in the sun. Making an angel is a way for the artist to place the wearer in the sphere of divinity. We wear the cross, and like this we can have on our finger a religious symbol that shines, giving us the confidence that God himself originally gave us.  
 
„The wonders of colours, the lady tells me, inspires me to create rings and sets made out of pendant and ring. Observing the forces of nature inspires me. The pieces above are made out of sterling silver (AG 925) and resin. Our soul, tormented by problems, after this pandamy, is about to be reborn.” The way of working is breathtaking. She works by cutting and mounting stones. They are a mystery of the Earth. It's not by chance that there are megaliths, I saw them on World TV, but I think ours were models for great buildings on earth. I'm talking about the Sphinx of Bucegi, the roundels of Sarmisegetuza. It's not by chance that we can talk about Stonehenge. This name is Celtic. The Celts have left our space, the name that defines the British with their language and their DNA. It has been claimed that they came from southern Russia, but in the Romanians Ancestors book, in vol. IV, the pre-history of Dacia, archaeological discoveries are presented based on cultures as e.g. Boian, Celtic, Suciu, etc. Stonehenge is clearly deciphered on the basis of comparative linguistics. Stone comes from stone, and henge even speaks of the hegemony of stone.  
 
The artist is concerned with the idea of creating works of art encased in jewellery, so that people can express pleasure. The love for people gives these hands the strength to create wonders of beauty. Pammukale synthesised in a pendant showing the water flowing through pure silver in a basin of different shades of blue, symbolising the oceans wonders. Philosophical ideas are concentrated in the making of jewellery from the marvellous stones offered by our planet.  
 
For example, there is the symbol regarding the birth of the universe. Resin-coated silver and enamel make out a fantastic colour. The idea behind this jewelry piece leads us to the infinity of the universe. The massive pendant features mountains in shades of brown and a waterfall cascading into a lake made of pure, shining silver.  
 
The brilliant artist was naturally preoccupied with the idea of femininity and its expression. This was translated into a geometrically structured pendant, embodied in the golden number. The splendid piece of jewellery is made out of a silver plate, on which words and letters have been placed; a lithograph of another word, thus a play of letters and words, inviting the viewer to discover femininity. The working way was to put enamel on the silver plate. It presents a play of shapes, colours and words to express presonality.  
 
Another story is that of the interconnected world through servers. She made rings with precious and semi-precious stones that impress with the color mother nature has given us. They radiate the subtle energy of a communication that leads to the way they are set. The massiveness of the rings realise an acute touch of modernity, e.g. flowers in various stages of blooming. Solid silver has been worked out by hand, enameled in many colors, just like mother nature, which we are obliged to protect in order to save the planet.  
 
There are studies that show that by 2050 life will be extinct, this is also because fish are disappearing from the oceans, leading to tornadoes through a process that is harder to explain. Cutting down forests has also led to the shrinking of the ozone layer and glaciers melting, threatening to flood the planet, which has already begun. There are solutions to stop logging for a while, replanting forests, I proposed in a book framing glaciers in cold frames and making resorts for iceskating. Mrs Evelyn's ideal of creating beautiesto express woman and nature soul, to be worn by women in order to spread the love of our wonderful Earth, is a way of instilling in the consciousness of humanity the speed with which we must act. Beauty makes it easier to spread ideas and knowledge, which is what the distinguished Ms Evelyn Cerys does.  
----------------------------------------------  
Prof. Georgeta BLENDEA ZAMFIR  
President of the Daco-Romanian Academy (Brașov branch)  
Dr. Honoris Causa, Nobel Prize nominee  
Brașov, 30 june 2021  
 
Referinţă Bibliografică:
Georgeta BLENDEA ZAMFIR - EVELYN CERYS - SALVAREA PLANETEI PRIN FRUMUSEȚE ȘI CUNOAȘTERE / Georgeta Blendea Zamfir : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 3837, Anul XI, 03 iulie 2021.

Drepturi de Autor: Copyright © 2021 Georgeta Blendea Zamfir : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Georgeta Blendea Zamfir
Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră gesturi prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne scrii pe adresa de e-mail confluente.org@gmail.com.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile expuse nefiind sub responsabilitatea administrației publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.org@gmail.com

Fondatori: George Roca și Octavian Lupu

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor.


 
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CU GDPR

DECLAR CĂ SUNT DE ACORD!

ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE POEZIE
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!