CONFLUENŢE LITERARE

ISSN 2359-7593

CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE PROZĂ


Acasa > Strofe > Valori >  
Autor: Daniel Ioniţă         Ediţia nr. 1447 din 17 decembrie 2014        Toate Articolele Autorului

Daniel IONIŢA - TESTAMENT (EDIŢIA A II-A) – MARI POEŢI ROMÂNI TRADUŞI ÎN LIMBA ENGLEZĂ (2)

 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
În 2012 Editura Minerva din Bucureşti a publicat volumul „Testament - Anthology of Modern Romanian Verse/ Testament - Antologie de Poezie Românească Modernă), autori Daniel Ioniţa, Eva Foster şi Daniel Reynaud. Prima ediţie cuprinde 55 de poeţi (de la Alecsandri şi Eminescu la cei contemporani) şi 80 de poezii. În luna noiembrie a acestui an, aceeaşi editură va publica ediţia a II-a la care se adaugă inca peste 40 de poeţi şi aproximativ 50 de poezii. În urmatoarele luni vom prezenta câteva serii de poezii din acest volum, in ediţie bilingvă aşa cum vor aparea în noul volum al ediţiei a II-a. (Rexlibris Media Group)  
------------------------------------  
(7) ARCADIE SUCEVEANU  
 
ARHIVELE GOLGOTEI (1)  
 
Arhivele Golgotei sunt la un pas de noi,  
Vedeţi pereţii roşii, parcă vopsiţi cu sânge?  
Acolo rana lumii suspină-n nopţi şi plânge  
Şi plâng toţi răstigniţii, treziţi din doi in doi.  
Intrarea-i pe din spate. Stau îngeri la subsol  
Şi completeaza-ntruna registrele secrete.  
 
Şi celor de pe cruce mereu li-e frig şi sete,  
De la dosare-adie-a tradăre şi-a formol.  
E mare-nghesuială în sala de morminte,  
De la Iisus încoace nu s-au produs schimbări;  
Mereu nu ajung cadre la secţia trădari,  
Dar îngerii sunt veseli, lucrează înainte.  
Iar Arhivarul, zilnic, le răsplăteşte truda  
Cu-arginţi de preţ ce poartă efigia lui Iuda.  
 
THE REGISTERS OF GOLGOTHA (I)  
(translation Daniel Ionita)  
 
The Registers of Golgotha are close to our domain  
You see, the walls, dark crimson, with blood and pain are painted  
the wound of this humanity in nightly sighs has fainted  
 
The crucified are weeping, and both awake again.  
The entrance through the rear, and angels guard each season  
They keep forever filling those secret records, cursed  
The crucified are anguished with coldness and with thirst,  
While registers are reeking of vinegar and treason.  
The hallway to the coffins is teaming to the brim  
From Jesus day, no changes have happened, in the main  
Like then, the treason section has disappeared again  
But the delighted angels keep working in fine trim  
The registrar is daily awarding them their pay  
With Judas' silver coin, forever to betray.  
 
 
(8) ADINA HUIBAN  
 
ÎMPREJURĂRI CU FIICE ŞI FII  
 
Nu mai sînt  
De cînd am aflat  
Cum mă cheamă.  
Mă numără pe degete  
O moschee pe unde  
S-a stins ochiul.  
Împrejurări cu fiice şi fii  
Încă mai desfigurează  
Ţesuturile pe unde  
Nu mai sînt.  
S-a făcut frig  
Pentru că mi-au asfinţit  
Palmele  
Pe unde mai sînt  
Si s-au recules  
Rugăciunile lor.  
Cred că mi-e dor  
Pe unde nu mai sînt  
Mai la deal de  
Sufletul stîng.  
 
CIRCUMSTANCES WITH DAUGHTERS AND SONS  
(translation Daniel Ionita)  
 
I am no more  
Since I found out  
What my name is.  
A mosque where  
The eye is extinct  
Counts me on its fingers.  
Circumstances with daughters and sons  
Continues to disfigure  
The tissues where  
I am no more.  
It has gotten cold  
Because my palms  
Have set in a place  
Where I still remain  
And their prayers  
Have been soul-searching.  
I think I long for  
The places I am no more  
Up the hill from the  
Soul on the left.  
 
 
(9) FLORIN IARU  
 
AER CU DIAMANTE  
 
Ea era atât de frumoasă  
încât vechiul pensionar  
se porni să roadâ tapiţeria  
scaunului pe care ea a stat în autobuz.  
Autobuzul întinse spre ea  
gura carburatorului  
încercand să-i sfâşie rochia.  
Şoferii mestecaţi au plâns pe volanul păpat  
căci ea nu putea fi ajunsă -  
în schimb era atat de frumoasă  
încat şi câinii haleau  
asfaltul de sub tălpile ei.  
 
Când ea intra în casa fără nume  
portarul îşi înghiţi decoraţiile  
iar mecanicul sparse în dinţi  
cheia franceză şi cablul  
ascensorului ce-o purta  
la ultimul etaj.  
Paraliticul cu bene-merenti  
începu să clefăie clanţa inutilă  
şi broasca goală  
prin care nu putea curge  
un cărucior de lux.  
Ei cu toţii mâncară  
piciorul mansardei  
ei cu toţii mâncară ţigla  
când ea a urcat fâlfâind pe acoperiş  
cănd ea nu putea fi ajunsă.  
Meteorologul de pe muntele  
Golgota  
roase timpul probabil  
iar ultimul  
Om în  
Cosmos  
îşi devora capsula  
când ea depăşi atmosfera terestră.  
—  
Ce-ai să faci de-acuma în cer?  
au întrebat-o  
cu gurile şiroind de regrete.  
Dar ea era atât de frumoasă  
încât a fost la fel de frumoasă  
şi-n continuare.  
Iar ei nu găsiră în lumea toată  
în lumea larga  
destule măsele  
destule gâtlejuri  
în care să spargă  
să macine să îndese  
distanţa care creştea mereu  
şi restul cuvintelor până la moarte.  
 
AIR WITH DIAMONDS  
(translation Daniel Ionita)  
 
She was so beautiful  
that the old retiree  
started to gnaw at the upholstery  
of the chair where she sat on the bus.  
The bus itself reached toward her  
with the mouth of the carburettor  
attempting to tear her dress off.  
The chewed up drivers  
wept over the munched stirring-wheel  
because she was out of reach -  
instead she was so beautiful  
that even the dogs scoffed  
the bitumen under her soles.  
 
When she entered the house without a name  
the doorman swallowed his decorations  
and the mechanic broke with his teeth  
the wrench and the cable  
of the elevator which carried her  
to the last floor.  
The nationally honoured quadriplegic  
started to gnaw at the useless door-handle  
and at the naked lock  
though a luxury baby pram  
could not flow through it.  
All of them ate  
the foot of the attic  
all of them ate  
the roof tiles  
when she climbed fluttering on the roof  
when she could no longer be reached.  
The weatherman on the mountain  
of Golgotha  
nibbled at the weather predictions  
and the last  
Man in  
Cosmos  
devoured his capsule  
when she exited the earth's atmosphere.  
-  
What will you do know in the heavens?  
they asked her  
their mouths dripping with regrets.  
But she was so beautiful  
that she remained beautiful  
from then on too.  
And they could not find in the whole world  
in the whole wide world  
enough teeth  
enough throats  
with which to crush  
to grind and to ram  
the forever growing distance  
and the rest of the words until death.  
 
 
(10) ION STRATAN  
 
EL (A rămas numai pielea lovită)  
 
A rămas numai pielea lovită  
 
între foi de trup năpârlită  
din inima ta nemuşcată, de şarpe,  
S-ul pleacă, hârâind peste harpe  
 
Sunt câinele tău care se muşcă, si latră  
cu picioarele înlemnite  
în piatră  
 
oaia ta capie, care nu are  
unde să plece, cu picioare  
hrănite din loessul rece  
viţelul cel gras sub chemarea pustiului  
venind risipit la întoarcerea fiului  
gîsca ce scrie numele tău  
şi al meu  
cu pana muiată în grăsime de zeu  
 
Sunt câinele tău, şi-i citeşti  
să se culce  
şacalul tău, cobea  
cu inimi de piatră  
şi creier de turtă dulce uscată  
 
hiena ta ucisă din milă  
ce n-a purtat o marcă, o salbă  
găsită-ntre scoici, pe hîrca lucioasă  
c-o rece şuviţă  
frumoasa şi albă  
 
Sunt câinele tău  
dintre porţi dintre sorţi  
căruia-i citeşti să se culce  
în coapsa cu literă dulce  
a uneia din cele  
o mie şi una de morţi  
 
HE (only the beaten leather remained)  
(translation Daniel Ionita)  
 
Only the beaten leather survived  
 
shed from pages of bodies contrived  
from your heart, unbitten, like a snake  
the letter S leaving me in its wake.  
 
I am your good dog, which bites as it barks  
with legs frozen still in a rock without marks  
 
your giddy sheep with nowhere to go  
its frozen legs ambushed and slow  
fed from the cold mud  
the fattened calf under the desert's call  
returning prodigal with the sun in his thrall  
the goose writing your name and mine  
dipped its pen in the fat of the god at the shrine.  
 
I am your dog, read to him  
so he sleeps  
your jackal, your jinx  
with a heart of stone  
and a brain of dry ginger bread alone  
 
your hyena killed by mercy and grace  
which never wore a mark, nor a necklace too bright  
found among seashells, on the witch's slick face  
with a cold strand of hair  
lovely and white  
 
I am your dog  
from the gates, from the fates,  
to whom you read for going to sleep  
between sweet thighs dark and deep  
from one of the  
one thousand and one deaths.  
 
 
(11) MATEI VIŞNEC  
 
CALUL ÎL VEGHEAZĂ PLIN DE TRISTEŢE  
 
Eram singur în mijlocul străzii  
sub burta calului meu  
eram întins pe caldarîm  
iar calul meu se uita la mine, se mira  
nu mă mai văzuse niciodată mort  
 
trecătorii întorceau cîte puţin capul  
priveau cu coada ochiului şi spuneau  
ce frumos, călăreţul a murit  
iar calul îl veghează plin de tristeţe  
 
dar nu era aşa, calul meu  
mă adulmeca doar nelămurit  
încerca să mă atingă cu botul său umed  
trecătorii îşi spuneau ce frumos  
călăreţul a murit iar calul  
încearcă să-l îndrepte cu faţa în sus  
 
dar nu era aşa, calul meu  
s-a plictisit repede de tăcerea mea  
şi m-a părăsit acolo, pe caldarîm  
a luat-o încet de-a lungul străzii  
 
THE HORSE WATCHES HIM FULL OF SADNESS  
(translation Daniel Ionita)  
 
I was alone in the middle of the street  
under the belly of my horse  
I was laying on the pavement  
and my horse was looking at me, was wondering  
as he had never seen me dead before  
 
the passers-by were turning their heads a little  
and looking from the corner of their eye, they were saying  
how nice, the rider is dead  
and the horse watches over him full of sadness  
 
but it was not so, my horse  
was sniffing in confusion,  
was trying to touch me with his damp muzzle  
the passers-by were saying how nice  
the rider is dead and the horse  
tries to turn him face upwards  
 
but it was not so, my horse  
got bored quickly by my silence  
so he left me there, on the pavement  
and walked slowly along the street  
 
 
(12) TRAIAN COŞOVEI  
 
DEPOZITUL DE CHERESTEA  
 
Umbre pe cer, norii ca o vorbire a nimănui  
spre niciunde.  
Mai zdrenţuit decât o scrisoare de pe front sângele meu  
îşi va ajunge într-o zi din urmă inima.  
 
Cu ochii închişi, cu pumnii strânşi, cu genunchii la gură,  
într-o bună zi  
voi privi lumea, o voi atinge mirat, o voi străbate  
până departe!  
Tânăr – mi-am dorit să văd piramidele – tânăr,  
prin fereastra deschisă am văzut gardul de sârmă  
al depozitului de cherestea.  
Acolo e cald şi rumeguşul îşi aminteşte încă  
urma paşilor tăi.  
Acolo e frig şi paznicul vorbeşte uneori prin somn  
despre vremuri mai bune.  
 
Mai trist decât sunetul topoarelor,  
mai vesel decât lama fierăstraielor, printre joagăre  
mi s-a părut că văd şi eu fereastra ta aprinzându-se.  
Lipit de şipcile parfumate  
mi-am încălzit şi eu odată mâinile la flacăra părului tău.  
 
Tu, care citeşti printre degete frazele curgătoare  
ale norilor,  
tu, care ai vrut să vezi piramidele printre degete –  
cu ochii închişi, cu pumnii încleştaţi, cu genunchii  
la gură,  
adăposteşte-te în ceaţa lui caldă pentru o noapte,  
rătăceşte-te în adâncul lui împietrit  
măcar pentru o singură noapte!  
 
Într-o bună zi depozitul de cherestea va arde.  
Într-o bună zi viaţa mea se va înălţa luminând.  
 
THE TIMBER WAREHOUSE  
(translation Daniel Ionita)  
 
Shadows on high, clouds like a conversation of no one to nowhere.  
More tattered than a letter from the war-front  
my blood  
will one day catch up to my heart.  
 
With eyes closed, clenched fists, knees to my chin,  
One fine day  
I will behold the world, I will touch it surprised, I will traverse it far away!  
Young - I wished to see the pyramids - young, though the open window I saw the wire fence of the timber warehouse.  
It is warm in there and the sawdust still reminds me of your steps.  
It is cold in there and the watchman sometimes talks in his sleep about better times.  
 
Sadder than the sound of axes,  
more joyful than the saw blades, between saw-mills,  
I thought that I see your window catching fire.  
Glued to the aromatic timber-slats  
I warmed my hands at the flame of your hair.  
You, who reads between your fingers the flowing phrases of clouds,  
you, who wanted to look at the pyramids between your fingers –  
with eyes closed, with clenched fists, knees at your chin,  
take shelter inside it’s warm haze for one night,  
get lost inside it’s deep stony innermost  
even if for just one night!  
 
One day the timber warehouse will burn.  
One day my life will ascend full of light.  
------------------------------  
Daniel IONIŢĂ, poet, scriitor şi translator (română-engleză), născut la Bucureşti în 1960. A părăsit România în 1980 împreună cu părinţii şi cu sora sa, stabilindu-se în Noua Zeelandă şi mai apoi în Australia. Licenţiat în psihologie (clinică şi de organizaţie) la Griffith University (Brisbane, Australia) şi Lean Six Sigma (Auckland Technical Institute). În ultimii ani a revenit la prima dragoste, poezia. Îşi împarte timpul între aceasta şi consultanţa în domeniul Organisational Improvement, domeniu în care şi predă (part time), în cadrul Graduate School of Business, la University of Technology din Sydney (UTS).  
În noiembrie 2012, editura Minerva i-a publicat „Testament – Antologie de Poezie Romana Moderna” (ediţie bilingvă (engleză/română) cuprinzând 56 de poeţi si 80 de poezii din ultimii 150 de ani ai poeziei româneşti. Autorul vede acest volum ca pe tributul propriu pentru cultura romîneasca care l-a format, un dar al poeziei româneşti pentru cultura universală. (George Roca, Rexlibris Media Group)  
Referinţă Bibliografică:
Daniel IONIŢA - TESTAMENT (EDIŢIA A II-A) – MARI POEŢI ROMÂNI TRADUŞI ÎN LIMBA ENGLEZĂ (2) / Daniel Ioniţă : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 1447, Anul IV, 17 decembrie 2014.

Drepturi de Autor: Copyright © 2014 Daniel Ioniţă : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Daniel Ioniţă
Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră gesturi prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne scrii pe adresa de e-mail confluente.org@gmail.com.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile expuse nefiind sub responsabilitatea administrației publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.org@gmail.com

Fondatori: George Roca și Octavian Lupu

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor.


 
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CU GDPR

DECLAR CĂ SUNT DE ACORD!

ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE POEZIE
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!