CONFLUENŢE LITERARE

ISSN 2359-7593

CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE PROZĂ


Acasa > Eveniment > Anunturi >  

STATUTUL LIGI SCRIITORILOR ROMÂNI
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
STATUTUL LIGII SCRIITORILOR ROMÂNI CAPITOLUL I. DISPOZIŢII GENERALE Art. 1. Liga Scriitorilor Români, denumită în continu-are, prescurtat, LS, este o organizaţie profesională, nonguvernamentală, apolitică, fără scop lucrativ sau patrimonial, formată din creatori în domeniul literaturii. Art. 2. LS se constituie ca asociaţie în temeiul Ordonanţei Guvernului României nr. 26 din 30 ianu-arie 2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, actualizată prin Legea nr. 246 din 18 iulie 2005. (2) Sediul central al Ligii Scriitorilor este în mu-nicipiul Cluj-Napoca, Str. Ion Meşter, nr. 3, bl. G, sc. 6, et. 1, ap. 54, tel. 0264.421209. (3) LS este organizată în filiale, constituite atât în ța-ră, cât și în străinătate. Pentru constituirea unei filiale sunt necesari cel puţin 10 membri. Filialele își aleg, prin vot liber, pe o perioadă de 5 (cinci) ani conducerile acestora (Comitetele de conducere), for-mate din: președinte, vicepreședinte, secretar, tre-zorier și un membru. Filialele pot avea Statut și per-sonalitate juridică, precum și cont la bancă. Art. 3. LS este o organizație de creație, iar ca persoană juridică reprezintă interesele profesionale şi sociale ale membrilor săi şi susţine activitatea de creaţie a acesteia prin mijloace legale specifice. Art. 4. LS militează pentru respectarea principiului li-bertăţii de creaţie şi exprimare, de opţiune şi orien-tare diversă în domeniul literaturii, egalităţii în drep-turi şi obligaţii, precum şi al solidarităţii morale, civice şi sociale a membrilor săi; LS sprijină şi ocro-teşte dezvoltarea personalităţii scriitorului în folosul acestuia şi societăţii. Art. 5. LS este o asociaţie profesională deschisă, care nu se contrapune altor uniuni, asociaţii, societăţi sau fundaţii similare, primind în rândurile sale, pe baza liberului consimţământ şi a criteriilor de performanţă profesională, scriitori care se simt solidari cu scopurile şi obiectivele LS şi nu sunt membri ai altor uniuni de creaţie literară.  
 
(2) În LS pot fi primiţi şi alţi scriitori şi asociaţii de profil, din ţară şi diaspora, care consideră că Liga Scriitorilor este mai reprezentativă pentru ei. CAPITOLUL II. OBIECTIVE Art. 6. LS acţionează, prin forme şi modalităţi specifi-ce, pentru sprijinirea şi apărarea creaţiei literare, a in-tereselor profesionale, economice, sociale şi morale ale membrilor săi. Ea înfiinţează şi susţine o editură şi o publicaţie proprie, încurajează şi premiază creaţiile literare valoroase, inclusiv traducerile din şi în limba română, organizează expoziţii şi saloane de carte, precum şi alte activităţi specifice de promovare a literaturii. Scopul asociaţiei LS este încurajarea, stimularea şi promovarea creaţiei literare în rândurile membrilor săi, precum şi în cele ale publicului larg, prin desfăşurarea de activităţi culturale, literare şi artistice adecvate. Durata de funcţionare este pe termen nedeterminat. Art. 7. Activităţile pentru care, potrivit legii, sunt nece-sare autorizaţii administrative prealabile nu vor putea fi iniţiate, sub sancţiunea dizolvării asociaţiei pe cale  
 
judecătorească, decât după obţinerea autorizaţiilor respective. Art. 8. LS sprijină, potrivit Legii nr. 8 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, şi a altor legi în vigoa-re, exercitarea drepturilor şi apărarea intereselor pro-fesionale, prin forme materiale, administrative şi juridice. CAPITOLUL III. ORGANELE DE CONDUCERE Organele de conducere ale LS sunt: Art. 9. Adunarea Generală (Conferinţa), Consiliul de Conducere, Colegiul Director şi Comisia de Cenzori. Art. 10. Adunarea Generală (Conferința) este organul de conducere al LS care decide asupra activităţii acesteia. Ea se convoacă anual. O dată la cinci ani, aceasta alege și noile organe de conducere a Ligii. În cazul în care, din motive obiective, temeinic justi-ficate, adunările (conferințele) Ligii nu se pot întruni, adunările generale ale filialelor, întrunite statutar, pot reconfirma prelungirea mandatului organelor de conducere în funcțiune, dar numai pentru o singură dată.  
 
Conferința are următoarele atribuții:  
 
) Aprobă structura organizatorică a LS;  
b) Alege Consiliul de Conducere, Colegiul Director şi Comisia de Cenzori.  
c) Aprobă şi modifică programele de activitate şi bu-getul de venituri şi cheltuieli;  
d) Desemnează o comisie de analiză a cererilor şi dosarelor de primire în LS, formată din 5 membri;  
e) Hotărăşte adoptarea sau modificarea statutului, precum şi denumirea sau forma juridică a asociaţiei;  
f) Hotărăşte asupra dizolvării asociaţiei.  
Art. 11. Hotărârile Adunării Generale se iau prin vot deschis. Alegerea membrilor consiliului de condu-cere se face prin vot secret. Membrii Comisiei de Cenzori se aleg sau se revocă prin vot deschis.  
Art. 12. Consiliul de Conducere este ales pe o durată de 5 (cinci) ani. În prima sa şedinţă, Consiliul îşi alege preşedintele și membrii Colegiului Director, pe funcţii. Propunerile sunt aprobate prin vot deschis și se face dintre membrii care și-au depus candi-daturile.  
Art. 13. Consiliul de Conducere se constituie din Colegiul Director (preşedinte, vicepreşedinte şi se-cretar) şi alţi patru membri, care sunt şi şefi ai secţii-lor de: proză, poezie, teatru şi critică literară.  
 
(2) Consiliul de Conducere se întruneşte, de regulă, trimestrial, în şedinţe care sunt conduse de preşedinte sau de alt membru al Colegiului Director. Pentru valabilitatea deciziilor sale este necesară prezenţa a cel puţin 4 membri din 7.  
 
Art. 14. Atribuţiile Consiliului de Conducere sunt următoarele:  
a) Validează propunerea Colegiului Director;  
b) Primeşte dosarele celor care solicită să devină membri;  
c) Stabileşte şi întreţine relaţii în numele Ligii cu alte asociaţii similare din ţară şi străinătate;  
d) Desemnează anual un juriu pentru premierea celor mai valoroase lucrări publicate ale membrilor săi;  
e) Stabileşte măsurile ce se impun pentru organiza-rea şi desfăşurarea unor activităţi culturale;  
f) Adoptă programele de activitate elaborate de către Colegiul Director și proiectele ce vor fi derulate; COLEGIUL DIRECTOR:  
 
– Conduce activitatea LS între ședințele Consiliului de Conducere;  
– Primește și ia în discuție Cererile de primire în LS, a noilor membri și face propunerile de rigoare;  
– Urmărește materializarea obiectivelor stabilite prin programele și proiectele de activitate adoptate, rezolvă problemele organizatorice și administrative din activitatea curentă.  
 
COMISIA DE CENZORI:  
– urmărește utilizarea eficientă, în conformitate cu legea a resurselor financiare ale ligii.  
 
Este formata din 3-5 membri.  
Comitetul de conducere al filialei are următoarele atribuții:  
 
– Elaborează programele de activitate și urmărește materializarea lor;  
– Reprezintă filialele în relațiile cu celelalte instituții, organizații;  
– Rezolvă problemele curente privind buna desfășu-rare a activității;  
– Înființează și coordonează activitatea cenaclurilor;  
– Organizează activități cultural-literare specific;  
 
Comitetele de conducere se întrunesc în ședință lu-nar, precum și de fiecare dată când situația impune.  
Fiecare filială are dreptul de a înfiinţa un cenaclu li-terar, o revistă, un post de radio şi televiziune sau o editură.  
La sfârșitul fiecărui an, înaintează conducerii cen-trale a Ligii Scriitorilor un raport privind activitatea desfășurată în anul expirat.  
 
CAPITOLUL IV.  
MEMBRII LS. DREPTURI ŞI ÎNDATORIRI  
 
Art. 15. Calitatea de membru al LS se poate dobân-di de orice scriitor profesionist din România sau din diaspora românească, la solicitarea lui scrisă, însoţită de recomandările şi motivaţiile necesare privind lucrările publicate, precum şi referinţele critice ale acestora. Calitatea de membru al LS se poate pierde la cerere sau în cazul de nerespectare a Statutului, prin hotărâre a Adunării Generale.  
 
Art. 16. Primirea în LS se face la propunerea Colegiul Director pe baza recomandării comisiei de validare, de către Consiliul de conducere. Solicitan-tul prezintă în acest scop recomandări din partea a trei membri ai Ligii, cerere scrisă, memoriu de acti-vitate, consideraţii critice şi alte înscrisuri care pot completa profilul lui literar sau cărțile scrise până în momentul solicitării.  
 
Art. 17. Membrii LS sunt:  
 
a) Stagiari, cu cel puţin o carte publicată;  
b) Titulari, cu cel puţin două lucrări publicate. Pot deveni membri titulari şi autorii unui singur volum, dacă acesta a apărut ca urmare a unui premiu de debut;  
 
c) Onorifici, în mod excepţional, pentru scriitori cu mare notorietate;  
d) Fondatori, pentru semnatarii Actului constitutiv.  
 
Art. 18. Prin sintagma „lucrări publicate” se înţeleg cărţi de proză (roman, nuvele, povestiri), poezie, tea-tru, critică literară şi literatură pentru copii, precum şi traduceri în şi din limba română.  
 
Art. 19. Se pot asimila cărţilor publicate şi piesele de teatru (cel puţin două) reprezentate pe scene profesi-oniste sau lucrări literare pe suport electronic.  
 
Art. 20. Calitatea de membru al LS poate fi cumulată cu cea de membru al altei asociaţii cu profil literar, caz în care celui în cauză îi revine în responsabilitate numai taxa de înscriere.  
 
Art. 21. Membrii LS au următoarele drepturi şi îndatoriri:  
 
a) Să participe la acţiunile iniţiate în numele Ligii;  
b) Să aleagă şi să fie aleşi în organismele Ligii;  
c) Să respecte hotărârile luate în condiţiile statutare;  
d) Să aibă o conduită civică în plan profesional şi so-cial, care să nu aducă prejudicii prestigiului societăţii şi demnităţii de scriitor.  
e) Încălcarea obligațiilor aferente membrilor, încăl-cări care afectează prestigiul și demnitatea de scriitor este sancționată prin hotărâri ale organelor de con-ducere a Ligii Scriitorilor Români, filialelor sau adu-nării generale sau conferinței.  
 
Sancțiunile aplicate depind de gravitatea abaterilor și pot fi: admonestarea verbală sau scrisă, anularea dreptului de a fi ales în organele de conducere, sus-pendarea temporară a calității de membru și exclu-derea din Ligă. Aceste sancțiuni pot fi aplicate și în cazul inactivității sau neplata cotizației.  
 
CAPITOLUL V. RESURSELE FINANCIARE  
 
Art. 22. În vederea realizării veniturilor necesare des-fășurării activităţii sale şi a bunei lor administrări, LS și filialele cu statut de persoană juridică îşi deschide cod fiscal şi cont la bancă.  
 
Art. 23. Administrarea contului se face de către secre-tarul Ligii sau de un administrator validat în acest sens în adunarea generală şi este urmărită de Comisia de Cenzori.  
 
Art. 24. Resursele financiare ale LS se constituie din: taxa de înscriere, contravaloarea Legitimației de membru al Ligii, cotizaţiile lunare ale membrilor săi; taxe percepute asupra dreptului de autor pentru membrii LS, conform legii; încasarea timbrului lite-rar pentru cărţile publicate de membrii LS; donaţii, subvenţii, sponsorizări sau din alte surse, precum și din cota de 50% din cotizația încasată de filiale.  
Resursele financiare ale filialelor se constituie din di-ferența de 50% din cotizație rămasă la filială, donaţii, sponsorizări etc.  
În scopul asigurării resurselor financiare necesare ligii și filialelor, pot fi înființate, în condițiile legii, edituri, publicații, posturile de televiziune.  
Filialele care nu au statut de persoană juridică sunt obligate ca la sfârșitul fiecărui an să depună la Liga Scriitorilor Români documentele de evidență prima-ră elaborate, necesare întocmirii Bilanțului anual. Filialele cu statut de persoană juridică își întocmesc bilanț propriu.  
 
CAPITOLUL VI. DISPOZIŢII FINALE  
 
Art. 25. LS este o asociaţie profesională cu personali-tate juridică şi funcţională, în conformitate cu legisla-ţia în vigoare, pe baza prezentului Statut.  
 
Art. 26. LS are dreptul la ştampilă proprie, cod fiscal şi cont la bancă, eliberând legitimaţii de membru. Drept la ștampilă, cod fiscal și cont la bancă au și fi-lialele cu statut de persoană juridică.  
 
Art. 27. În decurs de trei ani de la înfiinţare, LS îşi propune să facă toate demersurile legale pentru a fi recunoscută de Guvernul României ca fiind de utili-tate publică, în condiţiile Legii nr. 246 din 18 iulie 2005, art. 38 şi 39.  
 
Art. 28. LS nu poate fi desfiinţată prin măsuri admi-nistrative, ci numai prin hotărârea Adunării Generale a membrilor săi.  
 
Art. 29. În cazul dizolvării asociaţiei, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice, ci numai către persoane juridice de drept pri-vat sau de drept public cu scop identic sau asemănă-tor, printr-o procedură care se va stabili şi aproba cu majoritate de voturi în ultima Adunare Generală.  
 
Art. 30. Prezentul Statut are la bază prevederile legis-laţiei în vigoare, Actul constitutiv şi Procesul-verbal al Adunării Generale de constituire a Asociaţiei Ligii Scriitorilor din 4 octombrie 2006.  
 
Referinţă Bibliografică:
STATUTUL LIGI SCRIITORILOR ROMÂNI / Al Florin Ţene : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 1876, Anul VI, 19 februarie 2016.

Drepturi de Autor: Copyright © 2016 Al Florin Ţene : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Al Florin Ţene
Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră gesturi prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne scrii pe adresa de e-mail confluente.org@gmail.com.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile expuse nefiind sub responsabilitatea administrației publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.org@gmail.com

Fondatori: George Roca și Octavian Lupu

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor.


 
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CU GDPR

DECLAR CĂ SUNT DE ACORD!

ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


ABONARE LA EDIŢIA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE AUTORFLUX ARTICOLE DE AUTOR

RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE POEZIE
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!