CONFLUENŢE LITERARE

ISSN 2359-7593Acasa > Impact > Istorie >  

Dr.Mite Măneanu, 192 ANI DE LA REVOLUŢIA DON 1821. Tudor Vladimirescu omul epocii sale.
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!

Dr. Mite Măneanu  

 

192 ANI DE LA REVOLUŢIA DIN 1821  

Tudor Vladimirescu omul epocii sale  

 

Există în viaţa popoarelor personalităţi eroice care, prin menirea, acţiunea şi jertfa lor, au schimbat cursul istoriei, contribuind în mod hotărâtor la împlinirea destinului hărăzit de Dumnezeu.  

Un astfel de erou martir a fost Tudor Vladimirescu, fiu al Mehedinţilor şi Gorjului, conducător al Revoluţiei de Redeşteptare Naţională din 1821, cel care, prin lupta şi jertfa sa,în fruntea pandurilor şi vitejilor olteni, a schimbat cursul istoriei noastre, luminând orizontul naţiunii române pentru aproape un secol .  

Împlinindu-se la sfârşitul lunii mai, 192 ani de la moartea năpraznică a Marelui Pandur, ca semn al preţuirii pe care noi cei de azi o avem pentru Tudor şi ca recunoaştere a legăturilor sale cu vatra străbună a Mehedinţiului, Societatea şi Revista de Istorie şi Cultură Porţile de Fier au decis să marcheze şi în 2013 acest eveniment mai ales că mambrii noştri fondatori au participat, încă din 1971, la cel maio importante manifestări cultural –ştiinţifice şi editorilale consacrate lui Tudor şi Revoluţiei din 1821.1  

Neîndoios, Tudor Vladimirescu a fost o personaliate excepţională a secolului al XIX-lea românesc.Contemporanii şi urmaşii, deopotrivă, oameni de stat dar şi cei din popor, istorici şi mari oameni de cultură din spaţiul românesc, au recunoscut şi consacrat acest înalt statut, de erou naţional-revoluţionarului martir Tudor Vladimirescu.  

În ultimul deceniu istoriografia românească a făcut paşi importanţi pentru a depăşi unele din vechile clişee legate de epoca în care s-a format şi a acţionat Tudor Valadimirescu, dar şi în privinţa poziţiei acestuia faţă de problemele stringente ale epocii în care a trăit: regimul fanariot şi susţinătorii săi, suzeranitatea otomană, rolul şi evoluţia elitei politice româneşti(boierimea ), căile reformării statului şi societăţii ş.a .  

În cursul cercetărilor intreprinse în vederea elaborării tezei noastre de doctorat Boierimea din Oltenia în perioada 1821-1864 , precum şi a altor lucrări vizând evoluţia societăţii româneşti în secolul al XIX –lea şi noi am abordat şi adâncit această problematică, constatând că Tudor,departe de a fi un izolat, a fost omul epocii sale, intruchipând nădejdea şi transformarea pentru reprezentanţii principalelor stări şi categorii sociale :boierimea, ţărănimea, târgoveţii. 2  

Epoca în care a trăit şi s-a formatca om responsabil, militar şi dregător, gospodar şi negustor, boier şi om politic aparţine meritocraţiei-accederea în ierarhia socială, întradevăr prin muncă, înzestrare şi merite proprii. Astfel Tudor a avut acces la dregătorii, ranguri şi avere pe care ca un om înţelept, cuminte, nu le-a ignorat. Dimpotrivă, zeci de ani, urmaşul moşnenilor din Prejna şi Vladimiri a muncit neabătut pentru a accede pe scara socială, a agonisi o avere importantă, pe măsura rangului său de boier( sluger), de comandir de panduri (parucic) şi dregător ( vătaf de plai). Astfel prin faptele sale de dinainte şi din timpul Revoluţiei Tudor dezminte aprecieri eronate cu privire la aşa zisa sa atitudine antiboierească. În fapt Tudor a vrut şi a luptat pentru a accede la treapta şi rangul boieriei. În acest context a acţionat Tudor în legătură cu reprezentanţii regimului politic fanariot, dar şi în relaţii strânse cu boierii români, opozanţi ai regimului3.  

Devenirea pe calea meritocraţiei a lui Tudor a fost influenţată şi de faptul că ascendenţa sa pe linie paternă era legată de moşnenii Mehedinţi din Prejna( Dunceştii), strâns înrudiţi în trecut cu boierii Mehedinţi care, la începutul secolului XVII, cu marele paharnic Lupu Mehedinţeanu au condus prima revoluţie antigrecească din Tara Românească iar apoi prin marele căpitan Lupu Buliga Mehedinţeanu (nepot al marelui paharnic dar şi rudă apropiată cu Dunceştii)şi cu marii boieri Glogoveni, au întărit elementul românesc în această parte de ţară, tot secolul XVII. Aceştia erau înaintaşii lui Tudor care, nu întâmplător, se formează în mediul boieresc al Glogovenilor şi utilizează căile obişnuite ale timpului pentru propăşire:practica comerţului şi administrarea moşiilor, afacerilor, cariera administrativă şi militară, calea chibzuită a acumulării de bunuri nemişcătoare- pământ, case, prăvălii, hanuri, remarcându-se, până la revoluţie, ca o personalitate puternică, om de nădejde, recomandat de Glogoveni marilor boieri ai Olteniei şi a celor de la Bucureşti care îl remarcă şi îl includ în calculele lor politice, pentru că era om garantat.  

Bunele relaţii cu boierii din Cerneţi dar şi cele din Craiova şi Bucureşti descrise de Emanoil Chinezu, ne arată un Tudor, om al timpului său, capabil să conducă demersul elitei politice româneşti către înoire politică şi socială.4  

Cariera lui Tudor a fost favorizată şi de faptul că în Oltenia fanariotismul s-a manifestat cel mai puţin, astfel căboierimea – elita conducătoare a provinciei – deşi exclusăaproape în totalitate de la conducerea ţării, avea totuşi un rol important în administraţia localăşi regională. Acest rol semnificativ se datora şi faptului căo bunăparte din elementele boiereşti se integraserăîncăcu un secol înainte (după1700) în circuitul economico-comercial european ce lega Orientul cu Occidentul. În acest fel boierimea şi-a “construit” un alt mod de viaţă şi de gândire, bazat pe comerţ şi spirit întreprinzător (spre deosebire de boierimea fanariotă şi fanariotizată din Muntenia şi Moldova, dependentă de vechile practici feudale – dări, biruri, imobilism etc.). Cu unele excepţii notabile (banul Grigore Brâncoveanu), în aceastăperioadăboierimea din Oltenia nu participăla guvernarea ţării alături de fanarioţi, ci se aflăîn opoziţie faţăde “tagma jefuitorilor” de la Bucureşti.  

Moartea martiricăa lui Tudor Vladimirescu, înfrângerea revoluţiei şi evenimentele ce au urmat au constituito lecţie asprăşi un avertismentserios pentru boierimea olteanăcare, împreunăcu întreaga boierime românească, a fost“trezităla realitate” (dupăinspirata expresie a lui Emil Vârtosu) şi la aflarea veştii despre reinstaurarea domniilor pământene şi înscăunarea în Ţara Românească, în septembrie 1822, a domnului Grigore al IV-lea Ghica, unul dintre cei mai de seamăboieri pământeni, majoritatea boierilor olteni a răsuflat uşurată. Drumul spre propăşire, reforme şi înoire era deschis nu numai pentru elita politică ci şi pentru celelalte stări şi categorii sociale, pentru întreaga societate românească.  

 

 

 

NOTE  

1.Mite Măneanu, Cauzele mişcării revoluţionare de la 1821. Istoriografia română despre acestea, în vol. 150 de ani de la Mişcarea Revoluţionară condusă de Tudor Vladimirescu, Drobeta Tr Severin, 1973, p. 11-19; Constantin A Protopopescu, Nicolae Fuiorea, Tudor Vladimirescu şi Mehedinţii, în op. cit , p. 20-29; Victor Rusu, Domnul Tudor. 225 ani de la naştere (antologie de folclor şi poezie cultă).Editura MJM, Craiova, 2005; Mite Măneanu, Florian Copcea, Tudor Vladimirescu, martir al Redeşteptării Naţionale. Contribuţii, texte şi documente, Editura Lumina, Drobeta Tr Severin 2001; Dinică Ciobotea , Vladimir Osiac, Tabăra pandurilor de la Ţânţăreni, în vol. Filiaşi. Istorie şi Cultură pe Valea Jiului, Craiova, 2010, p. 88-89.; C.A. Protopopescu, Dinică Constantin, Izvoare istorice inedite despre evenimentele din 1821 şi Tudor Vladimirescu, în vol. C.A. Protopopescu, Studii şi articole din istoria judeţelor Mehedinţi şi Gorj, vol. II, Editura Mirador, Arad, 2009, p. 60-75;Tudor Răţoi, Succesiunea lui Tudor Vladimirescu de la Cerneţi, în Oltenia. Studii, documete, culegeri, seria a III-a, an III, 1999, nr.2, p. 71-77; Cosmin Lucian Gerghe, Informaţii şi relatări despre Cerneţi şi Revoluţia de la 1821 în opera lui Emanoil Chinezu, în Drobeta, XI-XII. 2002, p.407-412.De asemenea, Revista Porţile de Fier a consacrat în cei 12 ani de apariţie numere speciale cuprinzând studii şi articole dedicate lui Tudor Vladimirescu , Revoluţiei şi Epocii Sale.(Vezi şi bibliografia realizată de Varvara M.Măneanu, inclusă în numărul aniversar consacrat celor 190 de ani de la Revoluţia dun 1821, al Revistei Porţile de Fier, an XIII, nr. 19, 2011, p.31)  

2. Mite Măneanu, Oltenia de la Medieval la Modernitate, Editura MJM, Craiova, 2009, p. 70-85. Idem, Boierimea din Oltenia în perioada 1821-1864, Editura MJM, Craiova, 2005, p. 167-174; Idem, Boierii din Oltenia în secolul al XIX-lea, Editura TipoRadical, Drobeta Tr Severin, 2008, p.103-109. Ileana Cioarec, Boierii Glogoveni, Editura Alma, Craiova, 2009, p.128-176, ş.a.  

3.N. Iorga, Istoria comerţului românesc – epoca mai nouă, Bucureşti, 1925, p.3-48; Mite Măneanu, Agricultura şi comerţul românesc în secolele XVIII-XIX. Aspecte generale, regionale şi specifice,Tr Severin, 1997, p.47-58.  

4. Despre înaintaşii paterni ai lui Tudor Vladimirescu, şi legăturile genealogice ale acestora(cei din ramura moşnenilor Dunceşti ) cu moşnenii şi boierii Mehedinţi din secolul XVI-XVII(Lupu Paharnicul Mehedinţeanu, Lupu Buliga Mehedinţeanu, boierii Glogoveni ş.a.) ne-am referit în mai multe rânduri (Mite Măneanu, Oltenia de la medieval la modernitate , Editura MJM, Craiova, 2009, p. 70-80), iar despre condiţia şi comportarea ca boier şi dregător a lui Tudor, la Cerneţi, în raport cu boierii şi dregătorii de aici – relaţii absolut normale, ne-am exprimat poziţia încă din anul 2004.(Idem, Cerneţi, creşterea şi descreşterea unui oraş, în Porţile de Fier, revista de istorie şi cultură, VIII, 2004, nr.1(14), p. 10-12)  

 

 

Referinţă Bibliografică:
Dr.Mite Măneanu, 192 ANI DE LA REVOLUŢIA DON 1821. Tudor Vladimirescu omul epocii sale. / Varvara Magdalena Măneanu : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 871, Anul III, 20 mai 2013.

Drepturi de Autor: Copyright © 2013 Varvara Magdalena Măneanu : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Varvara Magdalena Măneanu
Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră gesturi prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne scrii pe adresa de e-mail confluente.org@gmail.com.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile expuse nefiind sub responsabilitatea administrației publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.org@gmail.com

Fondatori: George Roca și Octavian Lupu

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor.


 
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CU GDPR

DECLAR CĂ SUNT DE ACORD!

ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE POEZIE
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!